Adviezen van de Beleidstafel Droogte goed geïmplementeerd

Gepubliceerd 15 september 2022

De 46 aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte uit 2019 zijn voortvarend opgepakt. De meeste zijn al geïmplementeerd, de rest bijna. Dat stelt Rob Bouman van het ministerie van IenW, trekker van de beleidstafel. “Er zijn onderzoeken uitgevoerd, handleidingen gemaakt en verdringingsreeksen opgesteld”, vertelt hij. “En voor de nieuwe Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater is hetzelfde recept gebruikt. Dat is mooi om te zien.”

Eind 2018, na de extreem droge zomer van dat jaar, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de tijdelijke Beleidstafel Droogte ingesteld. Het doel was de lessen van de recente droge zomers te vertalen in beleidsvoorstellen. Deelnemende partijen waren onder meer IenW, Rijkswaterstaat, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. In oktober 2019 heeft de beleidstafel een eindrapport met 46 aanbevelingen opgeleverd om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte.

“In april 2019 lag er al een tussenrapport”, vertelt Rob Bouman, trekker van de beleidstafel. “Dat was een inventarisatie van de vragen, knelpunten en dilemma’s, met daarbij een beoordeling van het belang en de urgentie van elk punt. Dat heeft goed gewerkt: daardoor konden we in 2019 veel gerichter aan de slag.”

Allemaal uitgevoerd

Bouman is positief over het proces. “Het was mooi om mee te maken”, vertelt hij. “Iedereen stond in de actiemodus, iedereen zag de urgentie. Er was een groot onderling vertrouwen, veel transparantie. Het proces was intensief, maar voelde nooit zwaar omdat het zo goed liep.”

En, wat is er inmiddels terechtgekomen van de 46 aanbevelingen? “Ze zijn allemaal uitgevoerd, of goed op weg in de uitvoering”, antwoordt Bouman. “Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken uitgevoerd, handleidingen gemaakt en verdringingsreeksen opgesteld. Een van de aanbevelingen was dat de Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie nauwer met elkaar zouden moeten samenwerken. Daaraan wordt hard gewerkt, onder meer via gezamenlijke kennisdagen.”

Handleidingen

Een handleiding voor het opstellen van verdringingsreeksen is nu al in gebruik, en beschikbaar via de Helpdesk Water. Die handleiding vertelt beheerders hoe ze maatregelen moeten prioriteren als water schaars is. “Neem bijvoorbeeld de verzilting bij de waterinlaat bij Andijk, aan het IJsselmeer”, vertelt Bouman. “De handleiding geeft uitleg over de normering voor het gehalte aan chloriden in het water.” Daarnaast zijn nationale verdringingsreeksen uitgewerkt in regionale reeksen.

Bouman weet wel hoe het kan dat de aanbevelingen zo voortvarend zijn geïmplementeerd. “Voor elke aanbeveling hebben we specifiek omschreven wie eerstverantwoordelijk is, welke partijen er nog meer bij betrokken zijn en wanneer de actie klaar zou moeten zijn”, zegt hij. Maar dat wil niet zeggen dat alles nu klaar is. “Veel van de onderzoeken hebben bijvoorbeeld zelf ook weer aanbevelingen opgeleverd”, zegt hij. “Die moeten natuurlijk nu nog worden uitgevoerd.”

Sporen nagelaten

Bouman ziet nu al dat de beleidstafel in positieve zin zijn sporen heeft nagelaten. “De minister heeft, na de overstromingen in Limburg, een Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater ingesteld”, zegt hij, “precies volgens hetzelfde stramien. Dat is mooi om te zien. Het budget voor droogtemaatregelen in het Deltaplan Zoetwater voor de komende periode is verdubbeld. En veel droogtemaatregelen komen terug in het komende Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, bij kennisinstellingen, Rijksdepartementen en programma’s zoals Integraal Riviermanagement.”