Beter voorbereid op extreme neerslag: Beleidstafel presenteert 25 aanbevelingen

Gepubliceerd 23 maart 2022

Houd bij de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening met kans op extreme neerslag, verbeter de kwaliteit van monitoring en vergroot de effectiviteit van risicocommunicatie. Dit zijn drie van de 25 aanbevelingen uit het eerste advies van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater (pdf, 1.9 MB).

Cora van Nieuwenhuizen, voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat stelde de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater samen naar aanleiding van de watercrisis in Limburg in juli 2021. De meest nijpende vraag was: hoe beperken we risico’s op het gebied van waterveiligheid en wateroverlast? In dit eerste advies staan 25 aanbevelingen over onderwerpen die op korte termijn verbetering behoeven. “De Beleidstafel constateert dat het nu en in de toekomst niet mogelijk zal zijn om alle schade volledig te voorkomen”, benadrukt Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer.

Zes hoofdlijnen

De aanbevelingen zijn verdeeld over zes hoofdlijnen:

  1. Vergroot het waterbewustzijn van inwoners, bedrijven en overheden door goede, transparante en eenduidige informatievoorziening te faciliteren.
  2. Verbeter de kwaliteit van monitoring en voorspelling van neerslag en rivierafvoeren.
  3. Houd bij het beheer en onderhoud meer rekening met de kans op hoogwaterperiodes in de zomer.
  4. Werk aan een robuust hoofdwatersysteem en regionale systemen.
  5. Houd bij de ruimtelijke inrichting van Nederland beter rekening met de kans op de gevolgen van extreme neerslagsituaties.
  6. Benut bestaande en toekomstige internationale samenwerking in het verbeteren van de klimaatrobuustheid van de stroomgebieden van de Maas en de Rijn.

Betere informatievoorziening

Een belangrijke constatering in het advies is dat inwoners, bedrijven en overheden onvoldoende voorbereid zijn op extreme neerslag. De Beleidstafel adviseert transparante en eenduidige informatievoorziening over de risico’s van extreme neerslag, zodat de bewustwording hierover wordt versterkt.

Uitwisseling data

Ook de internationale uitwisseling van data en informatie voor het regionaal systeem kan beter. Voor een goede hoogwaterverwachting in het regionaal systeem is behoefte aan meer neerslag-, afvoer- en waterstandsdata, ook uit België en Duitsland.

Bodem en water sturend

De Beleidstafel benadrukt, zoals ook vastgelegd in het coalitieakkoord, dat bodem en water sturend worden bij ruimtelijke planvorming in Nederland. De leefomgeving moet klimaatextremen beter opvangen en bijdragen aan de gevolgbeperking van extreme wateroverlast.

Meer onderzoek nodig

Voor een aantal aanbevelingen geldt dat nadere verdieping nodig is voor meer concrete verbeterpunten. De Beleidstafel verwacht eind 2022 haar definitieve advies en aanbevelingen te presenteren.