Impulsregeling: veel aanvragen in het eerste jaar

Gepubliceerd 15 februari 2022

Het eerste jaar van de Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 is succesvol verlopen. De Impulsregeling is een tijdelijke financiële regeling vanuit het Rijk voor decentrale overheden om de aanpak van klimaatadaptatie te versnellen en intensiveren. Het Rijk heeft hiervoor € 200 miljoen beschikbaar gesteld.

Hoe werkt de Impulsregeling?

Elke werkregio kan een aanvraag doen voor een maatregelpakket klimaatadaptatie en het Rijk kan daar dan 1/3e deel van financieren. De decentrale overheden in de werkregio bespreken onderling hoe ze de rest van het pakket financieren. Het maximaal beschikbare budget per werkregio ligt vast: de verdeelsleutel is gebaseerd op oppervlakte en inwoneraantal. De werkregio’s kunnen nog tot en met 31 december 2023 aanvragen indienen.

Ruim de helft van de werkregio’s heeft een aanvraag gedaan

In 2021 hebben 27 werkregio’s een eerste officiële aanvraag ingediend. Dat is ruim de helft van de 45 werkregio’s. Hiermee is in totaal € 48,95 miljoen aan rijksbijdrage aangevraagd. Inclusief de bijdragen vanuit de werkregio’s zelf, dat 2/3e deel is, heeft het maatregelenpakket van de aanvragen uit 2021 dus een waarde van bijna € 150 miljoen.

Figuur 1: De werkregio’s die in 2021 een aanvraag hebben ingediend.

Meeste projecten maken gebruik van het natuurlijk systeem

In het kader van de Impulsregeling worden er nu in 101 gemeenten klimaatadaptieprojecten uitgevoerd. Dit zijn gemeenten die verspreid liggen over 10 verschillende provincies, zie het kaartje in figuur 1. Veel maatregelen in deze projecten (28%) dragen bij aan het ‘ontstenen’ en vergroenen van een bepaald gebied. Ook maatregelen op het gebied van waterbeheer (28%) komen veel voor, zoals het aanleggen van een bovengrondse waterberging of uitgraven van blauwe aders. En 22% van de maatregelen zijn aanpassingen aan de riolering (22%). Meestal gaat het dan om de aanleg van een systeem om afvalwater van regenwater te scheiden. Ten slotte zijn er ook projecten die gaan over bovengrondse- en ondergrondse infiltratie (22%), zoals het aanleggen van wadi’s. Positief is dat een meerderheid van de projecten gebruik maakt van het natuurlijk systeem, wat leidt tot duurzamere oplossingen.

Er wordt veel meegekoppeld

De meeste projecten (90%) vinden plaats op object-, straat-, of wijkniveau. Er worden parkeerplaatsen en pleinen klimaatbestendig gemaakt. Vaak ook worden adaptatiemaatregelen meegenomen bij de herinrichting van een wijk, om wateroverlast of droogte tegen te gaan of om de gevolgen van een  overstroming te beperken. De aanvragen laten zien dat klimaatadaptatie vaak gekoppeld wordt aan andere belangrijke opgaven, zoals het bevorderen van de natuur en biodiversiteit (171x), het verbeteren van de volksgezondheid (91x) en van de waterkwaliteit (75x). Verder wordt hittestress vaak ook als meekoppelkans meegenomen, wat geen onderdeel is van de Impulsregeling.


Meer weten over de Impulsregeling?

Tip! Kijk eens op de FAQ-pagina van de Impulsregeling. Deze is net bijgewerkt met informatie over SISA en over de mogelijkheid om maatregelen te nemen op schoolpleinen.