Het Nationaal Water Programma voor de komende 6 jaar is vastgesteld

Gepubliceerd 22 maart 2022

Water is voor Nederland van levensbelang. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, op onze natuur, op drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie. Hoe zorgen we ervoor dat we in Nederland goed kunnen blijven leven van en met het water? Het Nationaal Water Programma (NWP) beschrijft op hoofdlijnen hoe Nederland de wateropgaven de komende jaren gaat aanpakken. Het kabinet heeft dit programma op 18 maart 2022 vastgesteld en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Alle documenten van het Nationaal Water Programma kun je vinden op www.iplo.nl/water-nwp. Er is ook een toegankelijke publieksversie van het programma beschikbaar. Het NWP 2022-2027 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021. Het NWP komt voort uit de Waterwet. Met het oog op de Omgevingswet zijn deze twee plannen nu al samengevoegd tot één programma. Ook staan in het NWP de internationale verplichtingen die voortkomen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en de Kaderrichtlijn Maritieme Strategie (KRM).

Water en bodem moeten leidend zijn

Door klimaatverandering, bodemdaling, milieuverontreiniging, het verlies aan biodiversiteit en ruimtedruk worden de wateropgaven steeds groter en complexer. Minister Harbers van IenW: ‘Ook voor toekomstige generaties willen we een veilige en klimaatbestendige delta met schoon drinkwater. Het kabinet onderschrijft dat water en bodem leidend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland en heeft extra geld beschikbaar gesteld voor klimaat- en landbouwtransitie en voor herstel van natuur.’

In samenhang met andere opgaven

Niet alleen de wateropgaven zelf zijn complex. Ze moeten ook in samenhang met andere belangrijke opgaven worden aangepakt, zoals de energietransitie, de woningbouw en de transitie van het landelijk gebied. En er ligt bijvoorbeeld een grote opgave om verouderde infrastructuur zoals bruggen en sluizen te renoveren of vervangen. Minister Harbers: ‘We maken ook extra geld vrij voor het beheer en onderhoud van infrastructuur, waaronder de rijkswateren. Het Nationaal Water Programma helpt ons om deze grote opgaven voor de komende jaren goed te regelen.’ Tegelijk benadrukt minister Harbers dat het Rijk de ambities van het NWP niet alleen kan realiseren: ‘Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven is het noodzakelijk dat het Rijk samenwerkt met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers.’

Belangrijke onderdelen van het NWP

Belangrijke onderdelen van het NWP zijn de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee. In stroomgebiedbeheerplannen staat hoe de waterkwaliteit van rivieren en hun stroomgebied verbeterd kan worden. Het overstromingsrisicobeheerplan beschrijft wat er in aangewezen gebieden rond de Rijn, de Maas de Eems en de Schelde moet gebeuren om de risico’s op overstroming te beheersen. Het Programma Noordzee beschrijft het beleid voor een efficiënte en veilige ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Zo moet er een goede balans worden gehouden met biodiversiteit en gebruiksfuncties zoals scheepvaart en visserij. Ook staat er in het programma welke windenergiegebieden aangewezen worden op de Noordzee.

Reeks verhalen brengt thema’s tot leven

Wat kun je in de praktijk zien van het Nationaal Water Programma? Met een reeks verhalen brengt de Rijksoverheid de verschillende thema’s van het NWP tot leven met inspirerende voorbeelden:

Hoe is het Nationaal Water Programma tot stand gekomen?

Het NWP is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij hebben dat gedaan in samenwerking met koepelverenigingen, verschillende overheidsinstanties, maatschappelijke partijen, burgers en bedrijven. Zo is er onder andere door verschillende partijen input geleverd via een zienswijzeprocedure. Deze input kun je terugvinden in de Reactienota’s. Ook is er een Milieueffectrapportage (PlanMER) opgesteld, inclusief een Passende Beoordeling.