Nieuwe uitganspunten voor uitvoeren DPRA-stresstesten

Gepubliceerd 26 juni 2023

De volgende ronde stresstesten van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) start in 2025. Werkregio’s krijgen dan meer vrijheid bij de invulling van de stresstesten. Dat stelt de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. De stresstesten zullen gebaseerd zijn op de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s die in oktober 2023 uitkomen.

Meer flexibiliteit bij volgende ronde stresstesten

De stuurgroep van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft dit voorjaar een aantal richtinggevende keuzes gemaakt over de uitvoering van de volgende DPRA-cyclus en stresstesten. Deze keuzes zijn bedoeld om een flexibele aanpak mogelijk te maken. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) is de afspraak gemaakt dat alle gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk een DPRA-stresstest uitvoeren. De tweede DPRA-cyclus start in 2025 en volgt op de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s van 2023 en de uitvoering van de bovenregionale stresstesten voor wateroverlast en overstromingen. Deze bovenregionale stresstesten worden in 2024 uitgevoerd onder regie van het Rijk en de provincies. Voor de bovenregionale stresstesten is een handreiking in ontwikkeling die ook  aandacht zal schenken aan de wisselwerking tussen de schaalniveau’s.

Werkregio’s kiezen zelf hun focus

Op regionaal niveau moeten de werkregio's de vrijheid krijgen om hun eigen focus te bepalen binnen de DPRA-cyclus. In overleg met provincies, gemeenten en waterschappen kunnen zij bepalen op welke onderdelen van de gecombineerde ambities zij de nadruk willen leggen: op de stresstest, de risicodialoog of de uitvoeringsagenda? De traditionele DPRA-thema's droogte, hitte, wateroverlast en overstroming gelden daarbij als uitgangspunt. Maar de werkregio’s kunnen ook andere relevante thema's toevoegen, zoals bodemdaling, fundering, gezondheid en waterkwaliteit.

Afwegingskader in de maak

De werkregio’s zullen op basis van de resultaten van de eerste ronde beslissen op welke thema’s zij een nieuwe stresstest uitvoeren. Wanneer bepaalde thema's onvoldoende aan bod zijn gekomen, krijgen ze extra aandacht in de tweede ronde. Samen met decentrale overheden zal een afwegingskader (“stresstest-houdbaarheids-check”) worden ontwikkeld om de werkregio's te ondersteunen bij deze keuze. Dit kader helpt dus bij het beantwoorden van de vraag of een nieuwe stresstest voor een of meer thema’s nodig is.

Nieuwe klimaatscenario’s leidend

Bij het uitvoeren van de stresstesten gebruik je de meest recente KNMI-klimaatscenario’s voor weersextremen die in oktober 2023 uitkomen. De Bijsluiter voor de stresstest op dit kennisportaal zal in 2024 worden geactualiseerd. Hierin per thema specifieke scenario’s voor extreem weer opgenomen, waarmee een nieuwe stresstest kan worden uitgevoerd. Ook de verschillende kaarten in de Klimaateffectatlas worden geactualiseerd.