Behoefte aan meetmethode en richtlijnen voor hitte

Gepubliceerd 10 juni 2024

Er is grote behoefte aan een methode om hitte in woningen te meten. Daarnaast is een verdere standaardisatie nodig van richtlijnen om hitte in de buitenruimte aan te pakken. Dit blijkt uit twee nieuwe rapporten van het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA).

Behoefte aan meetmethode voor hitte in woningen

Door de toenemende hitte is er een serieus risico op oververhitting van woningen. Voor nieuwbouw zijn er sinds 2021 wettelijke normen voor oververhitting, maar voor bestaande bouw nog niet. Ook is nog niet bekend hoe warm het precies kan worden in woningen. Daarom heeft OSKA aan Klimaatverbond Nederland gevraagd om een vervolgverkenning (pdf, 924 kB) uit te voeren op het thema ‘Hitte in gebouwen’. In de verkenning zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen, zoals verschillende adviesbureaus, de Huurcommissie, de Groene Huisvesters, de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving, de Dutch Green Building Council, twee onderzoeksinstellingen en twee ministeries. Uit de verkenning blijkt dat alle geraadpleegde partijen behoefte hebben aan een standaard meetmethode voor hitte in gebouwen.

Methode moet helpen om hitteklachten te beoordelen

De meetmethode moet helpen bij het beoordelen van hitteklachten door bewoners. Het is nu namelijk vaak lastig om te beoordelen wat precies de oorzaken zijn van een slecht wooncomfort door hitte. Het zou mooi zijn als een eenduidige meetmethode voor hitte daar inzicht in geeft, zodat je weet of hitteklachten vooral veroorzaakt worden door gedrag of door een gebrek aan de woning. In de verkenning staat ook een overzicht van bestaande richtlijnen voor temperatuur en thermisch comfort in gebouwen. Thermisch comfort heeft te maken met de luchttemperatuur, ventilatie en tocht in woningen. De auteurs noemen verder verschillende aandachtspunten en suggesties voor het opstellen van een meetmethode. Eén suggestie is om de methode zo op te stellen dat je hem kunt blijven doorontwikkelen.

Nog geen concreet stappenplan hitte in de buitenruimte

Uit een OSKA-verkenning in 2022 bleek dat er behoefte is aan een standaard methode om te komen tot hittemaatregelen voor de buitenruimte, waarbij landelijke richtlijnen gelden als ondergrens. De Landelijke maatlat kan hier bijvoorbeeld voor gebruikt worden. Gemeenten, lokale beheerders en ontwerpers hebben daarnaast behoefte aan een stappenplan om te bepalen wanneer je welke maatregelen kiest in een ontwerp. Vanuit deze behoefte is er een OSKA Actieteam hitte in de buitenruimte (pdf, 544 kB) aangesteld. Dit team heeft gewerkt aan een stappenplan waarmee je hittemaatregelen kunt kiezen in de buitenruimte. Het was de bedoeling om een concreet stappenplan te maken, maar het Actieteam kwam tot het inzicht dat hiervoor de richtlijnen voor hitte eerst nog (verder) gestandaardiseerd moeten worden.

Maak handboek dat helpt bij keuze voor geschikt groen

Het Actieteam Hitte in de buitenruimte heeft daarom vooral aanbevelingen gedaan om te komen tot duidelijkere richtlijnen voor hitte in de buitenruimte. Eén van die aanbevelingen is om kennis uit beschikbare onderzoeken naar hitte in de buitenruimte aan te vullen met ervaringen uit de praktijk. Op basis daarvan kun je richtlijnen vastleggen. Een andere aanbeveling is om een toegankelijk handboek op te stellen voor bomen en ander groen. Zo’n handboek helpt om te bepalen waar je welke inheemse bomen en planten kunt laten groeien, en om daarbij te kiezen voor groen dat ook nog droogte- én hittebestendig is.