Verslag sessie A7: Laat de kleine beestjes en pollen het groene feestje niet bederven

Naam sessietrekker: Fedor Gassner
Naam verslaglegger: Fedor Gassner      
Mailadres verslaglegger: fedorgassner@gmail.com

Doel

Discussie rond de boodschap ‘weeg negatieve gezondheidsaspecten van klimaatadaptatie ook mee waar dit relevant, proportioneel en idealiter onderbouwd is’.

A7-190613MB042

Inhoud

Fedor Gassner gaf een presentatie over het belang van het meewegen van negatieve gezondheidsaspecten die uit klimaatadaptatieve maatregelen kunnen voortkomen. Dit werd geïllustreerd met drie voorbeelden: teken, eikenprocessierups en pollen.

De deelnemers participeerden actief in de workshop. Tijdens de voorstelronde werd gevraagd wat de deelnemers hoopten te halen in de workshop, wat al interessante discussie opleverde. Duidelijk werd dat stakeholders betrokken bij klimaatadaptatie veel van elkaar kunnen leren, vooral van positieve ervaringen met ingrepen die effectief zijn in het beperken van gezondheidsrisco’s (zoals inzet van biodiversiteit, zoals vleermuizen, tegen eikenprocessierupsen en vlinders).

Er is vooral behoefte aan voorbeelden en verhalen, van succesvolle maar ook niet geslaagde aanpak. Duidelijk kwam naar voren dat betrokkenen onder ‘burgers’ regelmatig een negatief beeld over groen waarnemen. Gevoel en emotie spelen bij burgers / omwonenden een grote rol in de houding ten aanzien van groen. ‘Natuur’ is ook een subjectieve term en kan voor iedereen een andere betekenis hebben.

Ook is er onbekendheid ten aanzien van risico’s van aanplant van bloemrijke graslandvegetatie om biodiversiteit te verhogen. Burgers zien ‘hoog gras’ vaak als leefplek voor teken, terwijl dit in realiteit nauwelijks geldt voor open graslanden. Teken zitten vooral in hoog gras en dode bladeren in de buurt van bomen en struiken, zoals in bos of bosjes, langs de bosrand, in schaduwrijke bosweides en dicht langs bosjes. Het lijkt wenselijk omwonenden duidelijk uitleg te geven.

Voor beleidsmakers / planners / ontwerpers van groen kunnen feiten op factsheets prettig werken. Daarbij is het belangrijk afwegingskaders weer te geven (positieve versus negatieve effecten van groen).

De in de algemene inleiding door Helga van Leur gestelde term ‘risico-acceptatie’ wordt ook in onze workshop beaamd: niet alle risico’s zijn 100% uit te sluiten.

Een belangrijke bevinding tijdens de discussie is dat ten aanzien van risico’s voor de gezondheid in relatie tot klimaatadaptatie er ook eerlijk gecommuniceerd moet worden over de mogelijke onzekerheden.

Uitkomsten

Het onderwerp van negatieve gezondheidsaspecten van klimaatadaptatie meewegen vond steun in de werksessie.

Deelnemers aan de workshop bespraken de mogelijkheid om op de NAS-website voorbeelden op te nemen van geslaagde en minder geslaagde maatregelen ten aanzien van gezondheidsrisico’s en klimaatadaptatie.

Belangrijkste leerpunten

Houd bij het plannen, uitvoeren en onderhouden van groene (en blauwe) klimaatadaptatie rekening met mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals pollen, processierupsen en infectieziekten zoals de ziekte van Lyme.

Er is behoefte aan concrete voorbeelden van do’s en dont’s. Een groot deel van het ‘omgaan met’ zal liggen in communicatie.

Vervolgafspraken

Deelnemers aan de workshop bespraken de mogelijkheid om op de NAS-website voorbeelden op te nemen van geslaagde en minder geslaagde maatregelen ten aanzien van gezondheidsrisico’s en klimaatadaptatie.

Een deelneemster van de VNG heeft mij na afloop benaderd om te bekijken of er mogelijkheden bestaan om mogelijk negatieve gezondheidseffecten mee te wegen in een instrument dat voor gemeenten door de VNG wordt ontwikkeld.

Quote van de dag

“Communicatie over klimaatadaptatie moet ook eerlijk zijn over onzekerheden.”

Contactgegevens

Fedor Gassner, fedorgassner@gmail.com