Verslag sessie B5: Klimaatadaptatie op wijkniveau

Naam sessietrekker: Hans ten Hoeve
Naam verslaglegger: Garmt Arbouw en Paul van Hemert
Mailadres verslaglegger: garmt.arbouw@minienw.nl

Doel van de sessie

Doel was de deelnemers te informeren over een recent in opdracht van BZK en NAS uitgevoerde verkenning van concrete koppelkansen voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving en daarop inhoudelijke reacties te krijgen alsook suggesties voor vervolgstappen.

B5-190613MB370

Inhoud

Bright en Tauw presenteerden een concept-methodiek die structuur geeft aan het samenstellen van slimme pakketten van maatregelen. Deze pakketten geven voor een zestal wijktypen invulling aan technische koppelkansen klimaatadaptatie, aan mogelijke businesscases en aan verbetering van ruimtelijke kwaliteit.

Uitkomsten

De concept-methodiek wekt belangstelling. Het werd erg gewaardeerd dat het onderzoek  zich richtte op het schaalniveau van de wijk, met de zes onderscheiden wijktypen. Er was ook een gemeente die zei: wij doen dit al. Suggesties waren onder meer om in de methodiek ook kosten van maatregelen te betrekken, rekening te houden met de bodemgesteldheid en met sociaal-maatschappelijke factoren. Het thema gezondheid zou verder kunnen worden uitgewerkt. De vraag op welke wijze de methodiek een rol zou kunnen spelen in lokale ruimtelijke processen kwam ook aan de orde, en ligt nog open.

Belangrijkste leerpunten

Doorontwikkeling van de concept-methodiek wordt op prijs gesteld.

Vervolgafspraken

De rapportage van de verkenning wordt in juli op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie geplaatst (zie www.ruimtelijkeadaptatie.nl).

Contactgegevens

Hans ten Hoeve, hans.hoeve@minbzk.nl

Paul van Hemert, paul.hemert@minbzk.nl

Garmt Arbouw, garmt.arbouw@minienw.nl


Nationaal Congres Klimaatadaptatie