Basiskaart Natuurlijk Systeem

Wil je je gebied klimaatbestendiger maken, zodat de leefomgeving hier ook in de toekomst, bij een extremer klimaat, gezond en veilig is? Dan is het goed om bij de planvorming het water- en bodemsysteem sturend te laten zijn. Daarvoor heb je kennis nodig van het landschap en van het natuurlijk systeem dat eronder ligt. De Basiskaart Natuurlijk Systeem helpt je hierbij. Je komt te weten uit welke landschapstypen en -eenheden je gebied bestaat, welke klimaateffecten daar een rol kunnen spelen en wat voor kansen er liggen om het gebied klimaatbestendiger te maken.

Voor wie?

Iedereen die zich bezighoudt met de ruimtelijke ordening kan de kaart gebruiken. Onderzoekers, adviesbureaus en experts kunnen deze basisinformatie gebruiken voor verder onderzoek. Beslissers in de ruimtelijke ordening, op landelijk, regionaal en lokaal niveau, kunnen de informatie gebruiken om ruimtelijke keuzes te maken. De kaart is ook erg geschikt om verschillende schaalniveaus te betrekken in het gesprek over ruimtelijke keuzes.

Wat kun je ermee?

De Basiskaart Natuurlijk Systeem brengt in beeld welke klimaatdreigingen er in een gebied spelen en ook welke kansen er liggen voor klimaatadaptatie. Hiermee kan de kaart goed ondersteuning bieden bij ruimtelijke afwegingen. Het is de bedoeling dat de kaart helpt om water en bodem meer sturend te maken bij ruimtelijke planvorming in regionale gebiedsprocessen, zodat gebieden klimaatbestendiger worden. De kaart heeft vooral een signalerende en agenderende waarde. Je kunt hem goed gebruiken voor regionale inrichtingsvraagstukken tot een schaal van 1:25.000. Voor vraagstukken op kleinere schaal heb je daarnaast ook lokale informatie nodig.

Wie heeft de Basiskaart Natuurlijk Systeem ontwikkeld?

De Basiskaart Natuurlijk Systeem is ontwikkeld door WENR, Geo-Inspiratie, GrondRR en stichting CAS (Climate Adaptation Services) en staat als tool in de Klimaateffectatlas.

Publicatiedatum

De Basiskaart Natuurlijk Systeem heeft een update gehad in januari 2024.