Handreiking bovenregionale stresstesten wateroverlast

De extreme neerslag die in 2021 in Limburg tot wateroverlast en zelfs overstromingen leidde, heeft duidelijk gemaakt dat het ook nodig is om klimaatadaptatie bovenregionaal aan te pakken. Alleen dan kun je wateroverlast en overstroming voorkomen op plekken waar cascade-effecten of grensoverschrijdende gevolgen kunnen optreden. Deze handreiking zet de uitgangspunten hiervoor op een rij, verlaagt daarmee de drempel en brengt partijen bij elkaar.

Voor wie?

Het hulpmiddel is bedoeld voor provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, het Rijk, veiligheidsregio’s en beheerders van vitale objecten.

Wat kun je ermee?

Deze handreiking helpt om stresstesten uit te voeren van een bovenregionale gebeurtenis. Daarmee wordt bedoeld extreme neerslag en wateroverlast over een heel groot gebied, zoals in juli 2021 in Limburg en delen van België en Duitsland. Met een ‘bovenregionale stresstest’ kun je in een aantal stappen vaststellen hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op zo’n extreme gebeurtenis in een groot gebied. Op basis van een bovenregionale stresstest wordt een risicodialoog gehouden die samen met de dialogen op lokaal en regionaal niveau moet leiden tot samenhangende uitvoeringsagenda’s. De uitvoering van de bovenregionale stresstesten zou ongeveer een jaar eerder moeten plaatsvinden dan de uitvoering van de lokale en regionale stresstesten. Zo kunnen ze bijdragen aan een verdieping in de lokale en regionale stresstesten.

Wie heeft de handreiking ontwikkeld?

Deze handreiking is opgesteld door HKV en ORG-ID namens een consortium met ook Tauw en APPM. Dit hebben ze gedaan onder begeleiding van een begeleidingscommissie met afgevaardigden van DGWB, RWS-WVL, UvW, IPO, STOWA, Staf DC, Deltares, stichting CAS, Waternet, provincie Limburg, provincie Noord-Holland en provincie Zuid-Holland. Daarnaast hebben ze gebruik gemaakt van input van de Community of Practice ‘Bovenregionale analyses wateroverlast’. Dat is een gebruikersroep van meer dan 75 organisaties die hebben meegedacht over de handreiking.

Publicatiedatum

19 januari 2024