Nationaal Water Model

Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor onze laagliggende delta. We hebben nu al te maken met zeespiegelstijging, hogere rivierwaterstanden en grotere weersextremen. Ben jij beleidsmaker op het gebied van waterbeheer? En wil je weten wat klimaatverandering betekent  voor de veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van water, nu én in de toekomst? Dan kan het Nationaal Water Model je daar inzicht in geven. Het model laat de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op de waterhuishouding zien voor nu, 2050 en 2085. Daarmee helpt het model nationale en regionale overheden om op tijd beslissingen te nemen over maatregelen.

Het Nationaal Water Model is een verzameling van bestaande watermodellen die aan elkaar gekoppeld zijn. Het is ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende overheden en kennisinstituten. Het Nationaal Water Model heeft als doel om ervoor te zorgen dat het beleid voor waterbeheer wordt gebaseerd op betrouwbare en uniforme informatie.