Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Het ‘Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ is een instrument dat helpt om water en bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het geeft meer duidelijkheid over waar en hoe gebouwd kan worden. Het bestaat uit kaartmateriaal, een beslisboom, een toelichting, informatie over handelingsperspectief en informatie over het verdere proces.

Voor wie?

Het ruimtelijk afwegingskader is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het maken van ruimtelijke keuzes over de bouw van woningen, industrieterreinen, werklocaties en publieke gebouwen. Het is vooral bedoeld voor overheden, partijen uit de bouwsector en andere instellingen die betrokken zijn bij de ruimtelijke keuzes.

Wat kun je ermee?

Dit instrument helpt om water en bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het geeft meer duidelijkheid over waar je kunt bouwen én biedt inzicht in wat er in een gebied nodig is als je er gaat bouwen. Hoe groter ergens de opgave is, hoe meer kennis en middelen er nodig zijn om er klimaatbestendig te bouwen.

Het ruimtelijk afwegingskader is bedoeld om te gebruiken bij ruimtelijke beleidsontwikkeling en besluitvorming. Hoe eerder het wordt gebruikt in het proces van beleidsontwikkeling, hoe beter. Het Rijk neemt het afwegingskader ook mee in keuzes, zoals in de nieuwe Nota Ruimte.

Wie heeft het ruimtelijk afwegingskader ontwikkeld?

Het ruimtelijk afwegingskader is ontwikkeld door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Er is afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), en andere partijen vanuit de bouwsector, ontwikkelsector en financiële sector. Bij de ontwikkeling waren verschillende kennispartijen betrokken, en ook decentrale overheden die zelf al soortgelijke instrumenten hadden ontwikkeld.

Publicatiedatum

9 april 2024