Internationaal

Klimaatadaptatie speelt wereldwijd. In het Klimaatverdrag dat in december 2015 in Parijs is opgesteld wordt naast mitigatie ook nodige aandacht aan klimaatadaptatie gegeven.

In de Europese Unie (EU) werken de lidstaten al vele jaren met elkaar samen op het gebied van klimaatadaptatie. In 2013 heeft de Europese Commissie (EC) een Europese Strategie voor klimaatadaptatie opgesteld. In die strategie speelt het opstellen van een Nationale Adaptatie Strategie door de lidstaten een belangrijke rol. De EC ondersteunt de lidstaten hierbij actief.

Het Deltaprogramma is een uniek klimaatadaptatieprogramma, dat zich richt op het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering voor de watercyclus, d.w.z. zeespiegelstijging, toename kans op extreme rivierafvoer, toename kans wateroverlast regionale watersystemen, extreme droogte, toename in frequentie en heftigheid piekregenbuien en hitte. In internationaal perspectief is het Deltaprogramma gezien zijn insteek en zijn omvang, met grote betrokkenheid van alle overheden, uniek.

Net zoals voor andere onderdelen van het Deltaprogramma, is het voor het deelprogramma Ruimtelijke Adaptatie van belang om goed contact te houden met de ontwikkelingen in andere landen en internationale gremia zoals de EU en de Verenigde Naties. Er vindt veel uitwisseling van kennis en ervaring plaats, waar we ook in Nederland veel aan kunnen hebben.

Hieronder een aantal interessante internationale rapporten en websites:

Het vijfde IPCC Assessment Report van het IPCC (WGII, Adaptation, Chapter 14-17)

Het  rapport ‘Guidance on Water and Adaptation to Climate Change’ (2009) van het UN-ECE

Het verslag van het 4th International Climate Change Adaptation Conference ‘Adaptation Futures’

De pagina over klimaatdaptatie op de website van de Europese Commissie

De website ClimateADAPT van de European Environment Agency

De website 'Convenant of Mayors for Climate and Energy'

De website van ClimateChangePost met het laatste wetenschappelijke nieuws over klimaatverandering en adaptatie


Internationaal