Algemene uitgangspunten en gebruiksvoorschriften

Om tot praktische, gedragen standaarden te komen, zijn deze ontwikkeld door werkgroepen met daarin een brede vertegenwoordiging van overheden, ingenieursbureaus, koepelorganisaties en kennisinstituten. Tevens zijn gebruikers geconsulteerd om na te gaan op welke punten behoefte is aan standaarden en op welke punten niet. Gedurende het werkproces zijn algemene uitgangspunten en gebruiksvoorschriften naar voren gekomen die in het oog moeten worden gehouden bij het toepassen:

 • De standaarden hebben betrekking op:
 1. Basisgegevens, zoals neerslaggebeurtenissen
 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor simulatie (modellering)
 3. Uitvoer, de wijze waarop kwetsbaarheid wordt weergegeven.
  Er wordt geen standaard instrument (model) voor de simulatie van waterdiepten voorgeschreven.
 • De aanpak is opgesteld als een waardevrije analyse van de kwetsbaarheid. De waterdiepte die in de stresstest wordt gesimuleerd bij verschillende neerslaggebeurtenissen is daarvoor de belangrijkste indicator. Er zijn geen standaarden waarmee kan worden bepaald wat de ernst is van de wateroverlast en of de gevolgen van wateroverlast acceptabel zijn of niet. Deze beoordeling vindt plaats in de risicodialoog.
 • De standaard neerslaggebeurtenissen voor simulatie zijn nadrukkelijk bedoeld om de kwetsbaarheid in beeld te brengen en niet als (ontwerp)normen om de riolering, het watersystemen, de inrichting van het maaiveld of constructies op te dimensioneren.
 • De stresstest richt zich op stedelijk én landelijk gebied, en op de interactie tussen de watersystemen van deze gebieden.
 • Bij een simulatie van de waterdieptes in het stedelijk gebied worden in de opzet van het model ten minste de ‘deelsystemen’ maaiveld en riool meegenomen. Bij een simulatie van het landelijk gebied ten minste het maaiveld en oppervlaktewater.
 • De standaarden sluiten aan bij bestaande voorschriften en adviezen, zoals de Kennisbank van Stichting RIONED, de werkwijze bij de watersysteemtoetsing van de waterschappen en gaan uit van (en laten expliciet ruimte voor) het vakmanschap van de modelleur, beheerder en opdrachtgever.

Voor wateroverlast door overstroming vanuit het watersysteem hebben de waterschappen met de provincies doelmatige werknormen vastgelegd in de provinciale verordeningen, die afhangen van het landgebruik en eigenschappen van het gebied (een weiland mag vaker overlast ondervinden dan hoogwaardige teelt of bebouwing). Het waterschap past het watersysteem hier op aan, ook wel bekend als de NBW normering wateroverlast. De stresstest beoogt de kwetsbaarheid voor wateroverlast breder in beeld te brengen dan alleen voor de wateroverlast uit het watersysteem. Ook overlast van hemelwater dat het watersysteem nog niet bereikt heeft door beperkingen van riool, berging en oppervlakkige afwatering wordt beschouwd.


wateroverlast-vk