Logboek Bijsluiter stresstest

De bijsluiter is ontwikkeld door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), in samenwerking met een groot aantal partijen. De Bijsluiter blijft na de lancering in januari 2019 continu in ontwikkeling. Met enige regelmaat zullen er aanpassingen worden doorgevoerd. Op deze pagina wordt bijgehouden wanneer er een update heeft plaatsgevonden.

4 juli 2023: versie 1.7 gepubliceerd

In het onderdeel gevolgbeperking overstroming is een nieuwe kaartwijzer toegevoegd vanwege het aanpassen van het kaartverhaal en verwijderen van de risicoscan.

Bovenaan de startpagina van de stresstest is een kader met informatie geplaatst over de planning van de volgende ronde stresstesten.

25 mei 2021: versie 1.6 gepubliceerd

De klimaateffectatlas is volledig vernieuwd en heeft verschillende nieuwe kaarten. De bijsluiter is daarom ook vernieuwd met de nieuwe gegevens en informatie van de nieuwe klimaateffectatlas en de bijbehorende kaartverhalen. De juiste linkjes en verwijzingen zijn toegevoegd en de tekst is aangepast om goed aan te sluiten bij de kaartverhalen. Het gaat om de volgende kaarten:

  • Hitte: de hittekaart gevoelstemperatuur voor 2050
  • Droogte: de nieuwe bodemdalingskaarten, de nieuwe kaart natuurbrandgevoeligheid, de kaart droogtegevoeligheid grondwaterafhankelijke natuur en de funderingsrisico-kaarten. Ook is er een verwijzing opgenomen naar de basiskaart natuurlijk systeem.
  • Gevolgbeperking overstroming: hier is er een kaartwijzer toegevoegd die je laat zien hoe je de overstromingskaarten het beste kunt gebruiken afhankelijk van de vragen die je hebt.

5 juni 2020: versie 1.5 gepubliceerd

In het onderdeel hitte is de nieuwe kaart uit de klimaateffectatlas 'Hittekaart gevoelstemperatuur' toegevoegd. Dit is een landelijke kaart die is gemaakt volgens het eerder beschikbaar gestelde recept onder creëer informatie op maat.  Na het maken van de landelijke kaart, bleken er enkele aanpassingen nodig te zijn bij het recept. Deze zijn te vinden in een validatierapport van de landelijke kaart (pdf, 2.3 MB). Dit rapport is toegevoegd onder creëer informatie op maat. In het onderdeel gevolgbeperking overstromingen zijn de nieuwe 'Kansenkaarten gevolgbeperking' toegevoegd. Daarnaast zijn de aanbevolen overstromingskaarten vernieuwd. Hierdoor zijn in dit onderdeel de kaarten en teksten geüpdatet.

15 april 2020: versie 1.4 gepubliceerd

In het onderdeel wateroverlast is een geactualiseerde notitie (pdf, 958 kB) voor de stresstest wateroverlast toegevoegd. De notitie is herzien o.b.v. de nieuwe neerslagstatistiek 2019. Deze notitie vervangt de oude versie (pdf, 1.1 MB) uit 2019. De tabellen 2 en 3 op de pagina basisgegevens zijn in lijn met de notitie ook aangepast.

6 maart 2020: versie 1.3 gepubliceerd

In het onderdeel 'Adviezen voor gebruik van uitkomsten' is een link gemaakt naar de nieuwe pagina over cultuurhistorische kennis en klimaatadaptatie. Daarnaast is nieuwe versie (19-02-2020) van het rapport voor Ontwikkeling Standaard Stresstest Hitte toegevoegd aan het onderdeel 'Hitte'.

15 november 2019: versie 1.2 gepubliceerd

In het onderdeel gevolgbeperking overstroming is een nieuwe rapportage (pdf, 1.3 MB) toegevoegd van de City Deal Klimaatadaptatie over risico’s afwegen met waterrisicoprofielen en waterrisicodiagrammen. Deze rapportage vervangt de eerdere publicatie (pdf, 5 MB) uit 2018. Daarnaast is aan dit onderdeel ook de video (animatie) 'Hoe beperk je de gevolgen van een overstroming?' toegevoegd.

30 mei 2019: versie 1.1 gepubliceerd

Na de publicatie van de Bijsluiter is van 29 januari 2019 tot 26 februari de gelegenheid geboden om te reageren op de inhoud en opzet van de Bijsluiter (een consultatieronde). Dit bericht geeft een samenvatting van de vragen die werden gesteld, de antwoorden daarop en de acties die daaraan verbonden zijn. Op 30 mei 2019 is de aangepaste versie (1.1) gepubliceerd.

18 januari 2019: versie 1.0 gepubliceerd

Een eerste versie (1.0) van de Bijsluiter kwam op 18 januari 2019 online.