Deze 7 nieuwe kaarten zijn toegevoegd aan de Klimaateffectatlas

Gepubliceerd 26 mei 2021

Regelmatig verschijnen er nieuwe kaarten in de Klimaateffectatlas. In de grote update van 2021 zijn in één klap zeven nieuwe kaarten toegevoegd. Hieronder staat een korte toelichting.

Natuurbrandgevoeligheid

Waar is een grote kans op natuurbranden? Je ziet het op de natuurbrandgevoeligheidskaart. Het is belangrijk dat Nederland zich beter voorbereidt op natuurbranden, omdat in de toekomst grote en onbeheersbare natuurbranden vaker zullen voorkomen. In het ‘kaartverhaal natuurbrand’ kan je zien dat het oppervlak met een hoge gevoeligheid in 2050 bijna verdubbeld is. Aanpassingen in de ruimtelijke inrichting bieden kansen om branden te vertragen en kleiner te houden.

Droogtegevoeligheid grondwaterafhankelijke natuur

Klimaatverandering heeft invloed op natuur, met name door langere periodes van droogte. Vooral voor grondwaterafhankelijke natuur is de toenemende droogte nadelig. De kaart ‘droogtegevoeligheid grondwaterafhankelijke natuur’ brengt in beeld welke gebieden meer en minder gevoelig zijn voor droogte. Kijk hier hoe dat voor jouw omgeving uitpakt.

Funderingsrisico

Panden met houten palen en panden met ondiepe funderingen kunnen kwetsbaar zijn voor schade bij droogte. Klimaatverandering vergroot de kans op schade, vooral door paalrot bij houten funderingen en scheefzakken door verschilzetting bij ondiepe funderingen. De funderingsrisicokaarten geven op buurtniveau een beeld van beide vormen van schade.

Hittekaart gevoelstemperatuur 2050

Wat is de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag in 2050 bij sterke klimaatverandering? Op de meeste plekken stijgt de gevoelstemperatuur met ongeveer 3°C in 2050 ten opzichte van een hete zomerdag in het huidige klimaat. De kans op hittestress neemt toe. Bekijk in het kaartverhaal hoe dit uitpakt voor jouw gebied. Goed geventileerde plekken in de schaduw en met groen blijven het koelst.

Bodemdaling

Een belangrijke oorzaak van bodemdaling is ontwatering van veen en klei. Klimaatverandering en peilbeleid bepalen in sterke mate het tempo van bodemdaling. Kijk in het kaartverhaal wat de verwachte bodemdaling voor jouw gebied is. Voor deze kaart wordt niet alleen gekeken naar 2050, maar ook naar 2100.

Basiskaart Natuurlijk systeem

Nederland kent een enorme rijkdom aan verschillende landschappen, elk met een eigen kwetsbaarheid voor klimaateffecten en met eigen kansen voor klimaatadaptatie. De ‘basiskaart natuurlijk systeem’ kent twee niveaus: hoofdniveau en subtypeniveau. Op hoofdniveau worden elf landschapstypen onderscheiden, van laagveen tot stuwwallen. Op subtypeniveau worden deze landschapstypen verder uitgewerkt. Ook het stedelijk gebied is ingedeeld in deze kaart: kijk hier hoe dat voor jouw gebied uitpakt.

Stedelijke infiltratiekansen

Infiltratie van regenwater biedt kansen om wateroverlast tegen te gaan. Maar niet overal is de bodem geschikt om direct regenwater te infiltreren: op sommige plekken zijn extra maatregelen nodig. De kaart met stedelijke infiltratiekansen geeft een beeld van de mogelijkheden voor jouw gebied.


Lees meer