Programmateam NAS blikt terug en kijkt vooruit

Gepubliceerd 4 maart 2020

In december 2016 is de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) aangeboden aan het kabinet. De NAS brengt de klimaatrisico’s voor Nederland in beeld, voor alle sectoren. De werkzaamheden van de afgelopen jaren richtten zich vooral op sectoren en klimaateffecten waarvoor nog weinig beleid is ontwikkeld. Met het rapport ‘Nationaal perspectief klimaatadaptatie’ blikt het Programmateam NAS terug op wat er tot nu toe bereikt is, en biedt het perspectief voor de toekomst.

Speerpunten en acties

Het UP NAS richtte zich vooral op de sectoren landbouw, natuur, gebouwde omgeving en infrastructuur. De  speerpunten waren gericht op hittestress, samenwerken aan provinciale en regionale strategieën, klimaatbestendige rijksgebouwen, standaardisatie en verzekerbaarheid. De werkzaamheden die aan deze sectoren en speerpunten gekoppeld waren, bestonden uit:

  • Nationale klimaatadaptatiedialogen voeren. Het doel van deze dialogen is: samen de speerpunten uitwerken, acties, rollen en verantwoordelijkheden benoemen, en acties uitvoeren.
  • Nieuwe kennis opdoen en delen over mogelijke gevolgen van klimaatverandering.
  • De voortgang van klimaatadaptatie monitoren.
  • Samenwerking, uitvoering en (internationale) communicatie coördineren.

Resultaten

Eén van de resultaten van het UP NAS is dat er veel klimaatadaptatiedialogen zijn gestart, die tot verschillende concrete acties hebben geleid. Zo heeft de dialoog over verzekerbaarheid ertoe geleid dat klimaatadaptatie nu onderdeel is van het toezicht van De Nederlandsche Bank op verzekeraars. En uit de dialoog binnen de landbouwsector kwam het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw voort. Verder is het Programmateam NAS gestart met een dialoog over het speerpunt hittestress. Deelnemers aan deze dialoog tonen een grote diversiteit aan professionele achtergrond. Belangrijke acties waren: het Congres Hittestress van juni 2018, de handreiking lokale hitteplannen, het Zonkracht Actie Plan en de hitte- en eenzaamheidskaarten voor de G40 in 2019.

Uitdagingen en perspectief

Met het rapport ‘Nationaal perspectief klimaatadaptatie (pdf, 2.8 MB)’ van februari 2020 blikt het Programmateam NAS terug op de resultaten tot nu toe. Het rapport bevat ook handvatten voor een NAS-werkprogramma 2020 en verder. Daarbij zijn drie aandachtspunten belangrijk:

  • Het blijft belangrijk om aan de urgente risico’s uit de NAS en speerpunten uit het uitvoeringsprogramma te blijven werken. Vooral het speerpunt hitte en de sectoren gebouwde omgeving en infrastructuur blijven erg belangrijk om op te focussen.
  • We moeten zoveel mogelijk aansluiten bij andere maatschappelijke opgaven en transities, zoals de energietransitie. Het is belangrijk om deze ‘meekoppelkansen’ concreet te maken.
  • Het is belangrijk om te investeren in een langjarig kennis- en monitoringsysteem. Want klimaatadaptatie is een jong onderzoeksveld, waarin we nog veel kennis kunnen opdoen. En door te monitoren kunnen we beter inzicht krijgen in de effecten van maatregelen.