VNG bepaalt haar agenda voor klimaatadaptatie

Gepubliceerd 5 november 2021

Om klimaatadaptatie te versnellen en te borgen, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een position paper opgesteld. Dit position paper ‘Klimaatadaptieve gemeenten’ dient als input voor gesprekken met het Rijk en andere partijen.

Van project naar proces

Met het position paper laat de VNG zien dat er voor klimaatadaptatie een nieuwe fase aanbreekt. De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van klimaatadaptatie op de agenda krijgen. Die fase is voorbij: nu is het tijd om klimaatadaptatie te borgen binnen organisaties. Om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig om klimaatadaptatie niet meer te zien als project, met een begin en een eind. Klimaatadaptatie is een proces dat raakt aan veel verschillende onderwerpen. Om klimaatadaptatie breed binnen de verschillende overheden te laten landen, moeten zij veel meer procesmatig en integraal te werk gaan.

Aandacht voor drie thema's

De VNG heeft het position paper opgesteld op basis van een uitgebreide rondvraag bij gemeenten. Ze vraagt daarin aandacht voor de volgende drie thema’s:

  • samenwerking met partners, op nationaal en regionaal niveau
  • inhoudelijke onderwerpen en agendering daarvan
  • uitvoeringskracht en financiële arrangementen

Langs de lijnen van deze thema’s bepaalt de VNG haar agenda voor de komende periode. Daarnaast wil de VNG bestaande en nieuwe gemeentebestuurders inspireren om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Want in de gemeente gebeurt het: daar worden essentiële keuzes gemaakt en maatregelen genomen.

Gezamenlijke opgave

Uiteindelijk is een klimaatbestendig Nederland in 2050 een gezamenlijk streven. Daarbij is goede ondersteuning aan gemeenten essentieel. Belangrijke randvoorwaarden voor gemeenten zijn:

  • versterken van de regionale uitvoeringskracht
  • voldoende kennis
  • passende structurele financiële arrangementen