Praktische handvatten voor droogtebestendig groen in de stad

Gepubliceerd 22 februari 2023

Het onderzoeksconsortium van NKWK Klimaatbestendige Stad heeft in 2022 zes onderzoeken uitgevoerd. Een van de onderzoeken was erop gericht om bestaande kennis over droogte en groen te vertalen naar praktische handvatten voor gemeenten. Deze handvatten moeten inzicht geven in welke maatregelen helpen om groen droogtebestendiger te maken in stedelijk gebied. Hierbij houden ze rekening met de effecten op de waterbalans. Daarnaast moeten de handvatten duidelijk maken hoe je deze maatregelen  procesmatig kunt verankeren. Het resultaat: zes praatplaten die mogelijke maatregelen in verschillende woonwijken visualiseren en een interactieve handreiking.

Onderzoek helpt om keuzes te maken voor droogtebestendig groen

Het onderzoek naar de waterbalans heeft data opgeleverd die gemeenten helpen om keuzes te maken in de ruimtelijke inrichting. Maatregelen zoals het afkoppelen van regenwater en de aanleg van waterpasserende verharding blijken belangrijk te blijven om steden droogtebestendiger te maken. Wel is het zo dat deze maatregelen in extreem droge jaren maar een beperkt hebben, omdat ze erop gericht zijn water naar het groen te leiden. Daarom is het ook nodig om groeiplaatsen te kiezen die water beter vasthouden. En bij de keuze voor nieuw groen is het slim om te kiezen voor robuuste soorten. De studie geeft ook inzicht in de belangrijkste kosten en baten van mogelijke maatregelen.

Zes praatplaten

De zes praatplaten die zijn ontwikkeld, visualiseren hoe je een type woonwijk droogtebestendiger kunt inrichten. De platen zijn ontwikkeld voor hoog en laag Nederland en voor drie wijktypes: de Bloemkoolwijk, de Oudere woonwijk en de Vinex-wijk. Daarnaast is er een interactieve handreiking (pdf, 4.9 MB) ontwikkeld, met de beschreven maatregelen, de effecten en een indicatie van de kosten.

De NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) is één van de 14 onderzoekslijnen van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie organiseert deze onderzoekslijn samen met STOWA en Deltares. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert de onderzoeken, met cofinanciering van een onderzoeksconsortium van zo'n vijftien tot twintig kennisinstellingen en adviesbureaus.