Deltaprogramma 2018 en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen

Gepubliceerd 21 september 2017
Tijdens Prinsjesdag presenteerde Deltacommissaris Wim Kuijken het Deltaprogramma 2018 en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.Over de relatie met de NAS stelt het Deltaprogramma (p. 116):In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) erkennen de ondertekenende staten dat er nu al sprake is van schade door klimaatverandering en dat aanpassing daaraan even belangrijk is als het tegengaan van klimaatverandering. In 2007 was Nederland een van de eerste landen die een nationale adaptatiestrategie vaststelde. Met de komst van het Deltaprogramma in 2010 werd een groot deel van de adaptatieopgave ingevuld: de adaptatie op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Eind 2016 heeft het kabinet de tweede Nationale klimaat adaptatie - strategie (NAS) vastgesteld, als antwoord op het verzoek van de Europese Commissie aan alle lidstaten om uiterlijk in 2017 een nationale strategie op het gebied van klimaatadaptatie te hebben. De NAS bestrijkt de volle breedte van klimaatadaptatie en alle economische sectoren. Het uitvoeringsprogramma van de NAS, dat in 2017 wordt opgesteld, richt zich met name op de adaptatie die in aanvulling op het Deltaprogramma nodig is en de samenhang tussen de verschillende sectoren. Het uitvoeringsprogramma van de NAS en het Deltaprogramma, waaronder dit deltaplan, vullen elkaar dus aan. Waar nodig wordt intensief samengewerkt.

Deltaplan