Kamerdebat zet hitte goed op de kaart

Gepubliceerd 13 september 2017

De Tweede Kamer debatteerde op 5 september over hitte in steden, naar aanleiding van een brief (pdf, 150 kB) van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu). De meeste Kamerleden onderstreepten de noodzaak tot actie, gezien de toenemende hittestress waarmee Nederlandse steden de laatste jaren te maken hebben. Omdat de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) controversieel is verklaard door diezelfde Tweede Kamer, wilde Dijksma geen uitspraken doen over maatregelen.

Het NAS-team heeft veel werk gestoken in de brief die aan de Tweede Kamer is gezonden. In amper drie A-viertjes wordt uitgelegd wat het probleem is van hittestress in de steden, wat het huidige beleid is, welke initiatieven momenteel worden ontwikkeld en welke partijen hierbij betrokken zijn. Volgens Stef Meijs, beleidscoördinator Nationale klimaatadaptatie, heeft de kamerbrief gezorgd voor een goede impuls. “We hebben alle kennis en lopende onderzoeken op een rijtje gezet. Dat leidde tot een eye-opener: er is veel meer bekend en beschikbaar dan we dachten. De vraag is natuurlijk: wordt er voldoende met al die kennis gedaan? Leidt de kennis tot beleid, acties en initiatieven? Door zo’n Kamerdebat komt er focus en dat is een pluspunt.”

Rolverdeling in beeld

Ook de rolverdeling tussen de diverse departementen is goed in beeld gekomen, vindt Stef. “Klimaatadaptatie raakt vele beleidsterreinen, de staatssecretaris heeft dat goed uitgelegd.” Enkele Kamerleden drongen aan op het klimaatbestendig maken van rijksgebouwen. De staatssecretaris antwoordde dat daar momenteel onderzoek naar wordt gedaan; IenM werkt hierin samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en het Rijksvastgoedbedrijf. Na de vraag of er meer regelgeving moet komen, bijvoorbeeld voor de aanleg van groene daken, wees Dijksma op de Omgevingswet en de omgevingsvisie: “Die bieden voldoende instrumenten om steden in staat te stellen te werken aan klimaatadaptatie en hittestress tegen te gaan.”

Moties over vergroening

In vier verschillende moties werd gevraagd om meer aandacht voor vergroening in de stad, door het opleggen van verplichtingen in lokale plannen en bij nieuwe kantoorgebouwen en nieuwbouwwijken (Partij voor de Dieren en GroenLinks), het aanpassen van het Bouwbesluit (GroenLinks) en het aanleggen van groene daken en gevels op gebouwen van de rijksoverheid (GroenLinks). Dijksma ontraadde alle moties, omdat haar handen momenteel gebonden zijn. “Als de Nationale Klimaatadapatiestrategie niet meer controversieel is, kunnen we met het Uitvoeringsprogramma aan de slag. Dan krijgt u helderheid.”

Conferentie over hitte

Om de aandacht voor hitte vast te houden, zijn plannen in de maak voor een conferentie in het voorjaar van 2018. “We denken aan een grote, nationale conferentie over hitte en hittestress”, zegt Stef, “waar de nadruk ligt op uitvoeren. Daar kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over lokale hitteplannen.” De hitte-conferentie zal tot stand komen in samenwerking met alle bij het onderwerp betrokken partners, zoals het Deltaprogramma team Ruimtelijke Adaptatie dat de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voor zijn rekening zal nemen.

Klik hier (pdf, 201 kB) voor het integrale verslag van het Kamerdebat.


KEA warme nachten

In 2050 neemt het aantal warme nachten in steden toe (Bron: Klimaateffectatlas).