Internationale ontwikkelingen: Europa - een update

Gepubliceerd 1 maart 2018

Klimaatadapatie staat steeds vaker op internationale agenda’s, op diverse niveaus. Nederland en België voeren een ‘grenslandoverleg’ over infrastructuur, in Benelux-verband komen diverse thema’s aan bod en de Europese Unie evalueert de eigen klimaatadaptatiestrategie.

Grenslandoverleg België-Nederland

België en Nederland werken toe naar een Grenslandoverleg op het gebied van klimaatadaptatie en slimme mobiliteit. Op 31 januari was in Eindhoven een verkennend gesprek over klimaatadaptatie tussen de provincies Brabant, Limburg en Zeeland, vertegenwoordigers van Vlaanderen en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook het NAS-team was vertegenwoordigd. Vragen die aan bod kwamen, waren onder meer: wat gebeurt er aan weerszijden van de grens op het gebied van klimaatadaptatie? Welke ambities hebben de diverse gebieden? Zijn er mogelijkheden om samen te leren? En om samen te werken aan de opgaven? De resultaten van dit gesprek worden uitgewerkt tot een voorstel.

Het idee voor een Grenslandoverleg ontstond in het najaar van 2016, tijdens het Nederlandse Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De toenmalige minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant en Limburg besloten de wenselijkheid van een Grenslandoverleg te verkennen. Op het gebied van infrastructuur zijn immers heel wat netwerken grensoverschrijdend, zoals wegen, spoorwegen en kanalen. Doel van het overleg is voeren van een strategisch gesprek over infrastructuur, water en duurzame ruimtelijk-economische ontwikkelingen met de buurlanden en -regio’s. Tijdens de Vlaams-Nederlandse TOP eind 2016 is dit idee omarmd.

Klimaatadaptatie in de Benelux

Ook de Benelux zit niet stil op het gebied van klimaatadaptatie. In 2017 verscheen een rapport over klimaatadaptatie in de Benelux. Een van de conclusies uit dit rapport was dat grensoverschrijdende samenwerking een meerwaarde biedt. Ook benoemt het rapport de noodzaak tot het opzetten van een gezamenlijke risico-analyse. België, Nederland en Luxemburg werken de conclusies in 2018 verder uit, tijdens een aantal gezamenlijke workshops. Het eerste thema dat aan bod komt is ‘gezondheid’. De kick-off voor dit vervolg vindt plaats op 22 maart in Brussel.

Evaluatie Europese strategie

Ter herinnering: in 2013 presenteerde de Europese Commissie de Strategie voor Adaptatie aan Klimaatverandering van de Europese Unie, kortweg de EU Adaptatie Strategie. De strategie heeft drie doelstellingen: het ondersteunen van lidstaten, het klimaatbestendig maken op EU-niveau en beter geïnformeerde besluitvorming. De lidstaten van de Europese Unie hebben de EU Adaptatie Strategie van de EC omarmd. In Nederland leidde dit onder meer tot een nieuwe Nationale klimaatadaptatiestrategie (dec 2016) en het Uitvoeringsprogramma van de NAS, dat begin april 2018 zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Eind 2016 is de Europese Commissie begonnen met een evaluatie van de EU Adaptatie Strategie. Er wordt onder meer gekeken naar de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, coherentie en de  toegevoegde waarde van de EU. Onderdeel van de evaluatie is een publieke consultatie, in de periode van december 2017 tot eind februari 2018. Als onderdeel daarvan was er op 23 januari 2018 in Brussel een bijeenkomst voor onder meer overheden, bedrijven en NGO’s. De resultaten van de evaluatie zullen na de zomer van 2018 gepresenteerd worden. Dan wordt ook duidelijk hoe de Europese Commissie en EU-lidstaten verder gaan met klimaatadaptatie.

Meer informatie over de EU Adaptatie Strategie is te vinden op: