Verslag sessie C2: De NOVI, POVI en GOVI en klimaatadaptatie: Wat zegt de NOVI/POVI/GOVI over klimaatadaptatie?

Naam sessietrekker: Louis Fick (IenW), Monique van Kempen (provincie Noord-Brabant), Hans Thoolen (gemeente Breda), Patrick de Rooij (waterschap Brabantse Delta)
Naam verslaglegger: Louis Fick                
Mailadres verslaglegger: louis.fick@minienw.nl

Doel van de sessie

De komende Omgevingswet bepaalt een nieuw omgevingsstelsel, met minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en met vertrouwen als uitgangspunt. De Omgevingswet geeft aan wat de samenhang is tussen de instrumenten van Rijk, provincie, gemeente en waterschap. Wat zegt de komende Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en wat zeggen de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies over klimaatadapatatie?

Deze sessie gaat kort in op de stand van zaken rond de concept-NOVI, de integrale benadering van klimaatadaptatie en regionale samenwerking. Zo staat in de gemeente Breda klimaatadaptatie niet op zichzelf maar komt die met name tot stand door koppeling aan andere doelen. Het robuuster maken van het beekdalensysteem bijvoorbeeld, wordt gecombineerd met andere opgaven, zoals natuurontwikkeling, recreatie, verstedelijking en de energietransitie (aquathermie). Extra ruimte voor de beken vormt tegelijkertijd de kwaliteitsdrager voor de herstedelijkingsopgave van de bestaande stad (verdichting van onder meer het centrum) en de realisatie van het natuurnetwerk Brabant. Klimaatadaptatie is hiermee een belangrijke bouwsteen in de Omgevingsvisie Breda 2040. De gemeente kan dit echter niet alleen. De provincie, het waterschap, natuur-beherende instanties en omliggende gemeentes zijn daarbij eveneens belangrijke spelers.

C2-190613MB428

Inhoud

Deze sessie ging in op de stand van zaken rond de concept-NOVI en het nationaal belang van het waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid. Op de agenda stonden ook de daarbij behorende opgaven en prioriteit om onze leefomgeving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en te zorgen dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De sessie maakte duidelijk wat de rol van het Rijk daarin is, evenals de rol van de medeoverheden. Van belang is dat de omgevingsvisies van Rijk, provincie en gemeenten waar nodig en mogelijk op elkaar aansluiten. Met betrekking tot de onderlinge samenwerking en uitvoering volgt nog een uitvoeringsagenda en samenwerkingsafspraken.

De hoofdopgaven van de Brabantse Omgevingswijze zijn genoemd met de focus op Brabant Klimaatproof, een initiatief om Brabant voor 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht, waarmee de risico’s vanwege weersextremen in 2050 aanvaardbaar, draagbaar en beheersbaar zijn. Met betrekking tot de schaalbaarheid in tijd en ruimte is het doel om van een versnipperde regio naar een veerkrachtige regio te gaan, met eveneens klimaatbestendige beeklandschappen.

De gemeente Breda gingen in op de actualisering van de bestaande Structuurvisie naar de Omgevingsvisie 2040 met vier samenhangende aandachtsgebieden, en op de transformatie van verstedelijking naar ‘herstedelijking’. Wat betreft klimaatadaptatie 2019-2023 wordt ingezet op bijdragen aan een leefbare/klimaatbestendige omgeving middels het toepassen van meer bovengrondse blauwgroene oplossingen (klimaat), afvalwater meer als grondstof beschouwen (energie en grondstoffen), energietransitie en het verhogen waterbewustzijn en waterbewust handelen (burgerparticipatie). Wat betreft klimaatadaptatie ging het waterschap Brabantse Delta verder in op het watersysteem in en om Breda.

Voor alle visies is voorts van belang: hoe borgen we de samenhang?

Uitkomsten

De werksessie heeft met name het belang aangetoond en bevestigd van onderlinge samenwerking en afstemming tussen Rijk, provincie, gemeente en waterschap. Zoals de NOVI ook aangeeft: we werken als één overheid, samen met de samenleving, we stellen de opgave(n) centraal, we werken gebiedsgericht en we werken permanent en adaptief aan de opgaven.

Contactgegevens

bja.thoolen@breda.nl

MvKempen@brabant.nl

p.de.rooij@brabantsedelta.nl

louis.fick@minienw.nl