Beoordelingskader kwaliteit DPRA-stresstesten

In 2025 begint de nieuwe ronde stresstesten. In deze nieuwe ronde krijgen DPRA-werkregio’s meer keuzevrijheid dan in de eerste ronde stresstesten. Ze mogen nu zelf bepalen waar ze de nadruk op leggen bij het invullen van de DPRA-ambities en welke extra informatie er nodig is om goede dialogen te voeren en tot concrete uitvoeringsagenda’s te komen. Het beoordelingskader kwaliteit stresstesten is ontwikkeld om de werkregio’s te helpen bij die keuze.

Voor wie?

Het beoordelingskader kwaliteit stresstesten is gemaakt voor DPRA-werkregio’s en de afzonderlijke organisaties binnen deze regio’s, zoals gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.

Wat kun je met het beoordelingskader?

Dit beoordelingskader helpt organisaties binnen een DPRA-werkregio om samen het gesprek te voeren over welke stresstesten ze willen uitvoeren of actualiseren in de nieuwe ronde. Dit kader geeft nog geen advies over hoe je de stresstesten uitvoert. Die methode verschijnt eind 2024, samen met de geactualiseerde bijsluiter DPRA-stresstesten.

Hoe gebruik je het?

Het beoordelingskader stelt een aantal vragen die je als organisatie kunt beantwoorden in het formulier dat erbij hoort. De vragen werken per thema (wateroverlast, overstroming, droogte en hitte) toe naar de centrale vraag: is er extra informatie nodig voor een effectieve risicodialoog met de andere organisaties binnen jouw werkregio?

Heb je de antwoorden op de vragen ingevuld op het formulier? Dan kun je het formulier gebruiken om je antwoorden op de vragen te delen met andere organisaties binnen je werkregio. Op basis van alle ingevulde formulieren kun je dan samen met die andere organisaties in gesprek over welke stresstesten jullie samen gaan uitvoeren of actualiseren.

Wie heeft het ontwikkeld?

Dit beoordelingskader is opgesteld door de werkgroep stresstesten van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Publicatiedatum

1 juli 2024