Handreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet verandert hoe partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Toch blijft veel nog hetzelfde. De Handreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet (pdf, 3 MB) laat beleidsmakers, juristen, waterbeheerders en rioleurs zien wat er blijft en wat er verandert. Ook lees je in deze handreiking welke kansen er zijn op het gebied van klimaatadaptatie. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken bij het maken van een omgevingsvisie en een omgevingsplan. De handreiking beschrijft eerst de Omgevingswet en de beleidsdoelen voor het stedelijk waterbeheer. Daarna gaat de handreiking uitgebreid in op drie belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet: de gemeentelijke omgevingsvisie, het niet-verplichte rioleringsprogramma en het omgevingsplan. In het slothoofdstuk lees je hoe de onderlinge samenhang tussen deze drie instrumenten er op gemeentelijk niveau uit kan zien. De handreiking gaat hierbij in op concrete waterthema’s als overstortingen, hemelwaterberging en inzameling en transport van afvalwater.