Droogte

De zomers van 2018 en 2019 waren uitzonderlijk droog. De zomer van 2018 behoort tot de 5 procent droogste zomers sinds het begin van de vorige eeuw. In de toekomst krijgen we mogelijk vaker te maken met zulke droge zomers, want de kans op droogte neemt door klimaatverandering toe. Op deze verandering moeten we ons goed voorbereiden.

Hoe ontstaat droogte?

Droogte ontstaat als er meer water verdampt dan er neerslag valt. Er is dan een neerslagtekort. Vooral het voorjaar en de zomers worden droger. En de kans op langdurige droogte neemt toe. Maar er blijven ook veel onzekerheden over droogte in de toekomst, want droogte is lastig te voorspellen. De term droogte wordt over het algemeen gebruikt voor situaties waarin problemen kunnen ontstaan door watertekorten.

Hoe ontstaan watertekorten?

Watertekorten kunnen ontstaan als de watervraag van een gebied groter is dan de hoeveelheid beschikbaar water. In Nederland hebben we drie bronnen van zoetwater. Regenwater, grondwater en water dat via de rivieren binnenstroomt. Dit water gebruiken we als drinkwater, voor landbouw, natuurbeheer, scheepvaart, recreatie en als koel- en proceswater in de industrie of energiesector. Bij warm en droog weer neemt de watervraag toe. Als er op dat moment een groot neerslagtekort is en de afvoer van de rivieren sterk afneemt, is de watervoorraad niet genoeg om de watervraag te beantwoorden. Er kan dan een watertekort ontstaan.

Wat is het verschil tussen droogte en verdroging?

Droogte is niet hetzelfde als verdroging. We spreken van droogte bij een uitzonderlijk droge periode die afwijkt van een normale situatie en die lang duurt. De bodem heeft dan meer water nodig dan dat er beschikbaar is. Droogte is vaak tijdelijk. Verdroging niet: dat is een structureel probleem. Verdroging betekent dat er te weinig grondwater van goede kwaliteit aanwezig is om de natuur in stand te houden. Voor een groot deel komt dit door jarenlange ontwatering door verschillende gebruikers, waardoor de grondwaterstanden zakken.

Wat doen we tegen droogte?

Het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) heeft als doelstelling om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte en watertekorten. En om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hiervoor nemen overheden, bedrijven en watergebruikers maatregelen op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Op de andere pagina's in dit dossier over droogte vind je meer informatie over hoeveel droger het wordt en wat de gevolgen hiervan zijn. Daarnaast lees je wat we kunnen doen om droogte te beperken.