Visualisatie

Op de visualisatie hieronder zie je in één overzicht de gevolgen van klimaatverandering voor de ecologische waterkwaliteit. Als je op een gevolg klikt, verschijnt er een korte toelichting.

Veranderende neerslag Bentische vissen Blauwalg Exoten Externe eutrofiëring Giftige stoffen Interne eutrofiëring Kroos Microverontreinigingen Muggenoverlast Opwarming Verdamping Verzilting Woekerende waterplanten Zoute kwel Zuurstofgebrek Verzilting Externe eutrofiëring Exoten Microverontreinigingen Zuurstofgebrek

Hotspots

Microverontreinigingen

Tijdens hevige regenbuien kunnen er microverontreinigingen in het oppervlaktewater terechtkomen, zoals bandenslijpsel, microplastics en olieresten. Microverontreinigingen zijn schadelijk voor het leven in en om het oppervlaktewater. Meer weten?

Woekerende waterplanten

Woekerende waterplanten zoals Waterpest en Grof Hoornblad hoeven nauwelijks in bodem te wortelen en hebben weinig licht nodig om te groeien. Door klimaatverandering kan water vertroebelen en zullen deze soorten andere eerder wegconcurreren. Meer weten?

Veranderende neerslag

Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid neerslag toe in de winter en komen er meer piekbuien in de zomer. Dat leidt niet alleen tot wateroverlast, maar ook tot een hogere concentratie fosfor en stikstof in het water. Daarnaast krijgen we vaker te maken met droogte, met als gevolg stilstaand water. Beide effecten hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit.

Opwarming

Door klimaatverandering wordt het warmer en krijgen we in de zomer vaker te maken met extreme hitte. Op hete dagen warmt ook het stedelijk oppervlaktewater op. Een van de gevolgen daarvan is dat de concentratie stikstof en fosfor hoger wordt, waardoor de waterkwaliteit verslechtert.

Muggenoverlast

Als afgevoerd regenwater ergens te lang blijft stilstaan, kan er muggenoverlast ontstaan. Dat gebeurt vooral als kleine bovengronds afvoersystemen verstopt raken.

Externe eutrofiëring

Klimaatverandering zorgt voor meer afspoeling van regenwater en voor meer riooloverstorten. Het gevolg is dat de concentratie fosfor en stikstof in het water toeneemt, waardoor de waterkwaliteit verslechtert. De toename van fosfor en stikstof door externe bronnen, heet externe eutrofiëring. Meer weten?

Interne eutrofiëring

Door hogere temperaturen breekt organisch materiaal in het water en op de bodem sneller af. Daarbij komt fosfor en stikstof vrij, waardoor de waterkwaliteit verslechtert. De toename van fosfor en stikstof door het watersysteem zelf, heet interne eutrofiëring. Meer weten?

Zuurstofgebrek

Door klimaatverandering ontstaat er vaker zuurstofgebrek in het water. Zuurstofgebrek kan veroorzaakt worden door hitte en door hevige neerslag. Meer weten?

Blauwalg

Door klimaatverandering komt er meer fosfor en stikstof in het stedelijk oppervlaktewater. Hierdoor neemt eutrofiëring toe: er komen te veel voedingsstoffen (nutriënten) in het water. Dit kan bijdragen aan de groei van schadelijke blauwalgen, waardoor de waterkwaliteit verslechtert. Meer weten?

Kroos

Door klimaatverandering worden onze winters zachter. Daar profiteren vooral waterplanten van die in of op het water overwinteren. Zo neemt kroos in klein stadswater toe doordat de plant bij zachte winters niet meer afsterft.

Exoten

Klimaatverandering kan invloed hebben op de mate waarin exoten voorkomen. Zachtere winters kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat exotische planten- en diersoorten de winter overleven en dat ze andere soorten gaan overheersen. Meer weten?

Verzilting

Door klimaatverandering kan de concentratie zout (chloride) in oppervlaktewater toenemen. Dit noemen we ook wel verzilting. Verzilting neemt vooral toe in gebieden aan de kust, onder andere door de stijgende zeespiegel. Maar ook droogte en hitte kunnen verzilting veroorzaken, bijvoorbeeld door de inlaat van gebiedsvreemd water. Meer weten?

Giftige stoffen

In stadswateren waar vroeger industrie was, kunnen in bepaalde omstandigheden giftige stoffen uit de bodem vrijkomen. Dat risico is het hoogst als het warm is en het water langere tijd stilstaat door aanhoudende droogte. Meer weten?

Bentische vissen

Door klimaatverandering zal de samenstelling van vissoorten veranderen. Koude vissoorten zullen verdwijnen en er komen meer bentische vissen, zoals karper en brasem. Dat zijn vissen die op of bij de bodem leven. Meer weten?

Verdamping

Doordat de temperatuur stijgt neemt ook de verdamping toe. Daardoor kunnen bijvoorbeeld hoge concentraties zout (chloride), fosfor, stikstof en verontreinigingen in droge zomers verder toenemen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot meer behoefte aan gebiedsvreemd inlaatwater.

Zoute kwel

Zoute kwel is zeewater dat onder dijken of duinen door als grondwater in poldergebieden omhoog komt. Dat gebeurt vooral in kustgebieden. Hierdoor neemt verzilting in die gebieden toe. Meer weten?