Overstromingen Limburg: beleid op de schop?

Gepubliceerd 14 september 2021

De overstromingen als gevolg van de hevige regenval op 13 en 14 juli van dit jaar, leidden tot veel schade in Limburg. Onderzoeken over de oorzaken en gevolgen zijn in volle gang. Wat betekent de watersnood in Limburg voor het huidige beleid? “De vraag is of de stresstesten nog wel maatgevend zijn.”

Hester de Boer werkt namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het team Klimaatadaptatie. Ze is betrokken bij projecten als 'Een groener Nederland begint in je eigen tuin' en het 'NK Tegelwippen', maar hield zich de afgelopen maand vooral bezig met het thema wateroverlast.

Noodherstelmaatregelen

Toen de crisisorganisatie eind juli werd afgeschaald, was van Team Klimaatadaptatie zo’n beetje iedereen met vakantie, met uitzondering van De Boer. De crisis was voorbij, maar er moest nog heel veel gebeuren, zoals het opstellen van een regeling voor het herstellen van schade en het treffen van noodherstelmaatregelen in aanloop naar komende winter. Er moesten Kamervragen worden beantwoord en er was voortdurend afstemming tussen de verschillende betrokken ministeries.

Lessen voor heel Nederland

“De wateroverlast in Limburg was dusdanig ernstig dat we moeten bekijken wat daar precies is gebeurd, hoe ons beleid voor waterveiligheid en klimaatadaptatie in de praktijk heeft gefunctioneerd en wat we daaruit kunnen leren voor de toekomst”, aldus De Boer, die benadrukt dat lessen niet alleen op Limburg betrekking hebben, maar op heel Nederland. We moeten volgens De Boer bijvoorbeeld nagaan "of de stresstesten, die gemeenten in 2019 hebben uitgevoerd, nog wel gebaseerd zijn op de juiste uitgangspunten.” Lessen volgen mogelijk ook uit een eerste analyse die een consortium van kennisinstellingen heeft gemaakt over de oorzaken en gevolgen van de overstromingen.

Update stresstesten?

Stresstesten zijn modelmatige berekeningen, in dit geval bedoeld om te zien tot welk niveau een gebied een bepaalde regenbui adequaat kan verwerken. "Hierbij rekenen we met zogenoemde maatgevende buien, de vraag is of die nog wel maatgevend zijn. De depressie die in de regio Limburg leidde tot langdurige en intense buien bleef heel lang op dezelfde plek hangen, en zorgde stroomopwaarts in de regionale systemen tot een enorme wateraanvoer." Mogelijk vormen de nieuwste inzichten van Intergovernmental Panel on Climate Change ook aanleiding voor een update van de stresstesten.

Beleidstafel wateroverlast

Stresstesten leggen knelpunten in een gebied bloot, in dit geval kwetsbare plekken bij zware regenval en hoog water. Daarover wordt een risicodialoog gevoerd, waarin besproken wordt wat betrokkenen willen doen met de geconstateerde kwetsbaarheden: maatregelen treffen of accepteren dat een knelpunt kan ontstaan en mogelijke schade zoveel mogelijk beperken. De minister IenW heeft besloten om een zogenoemde beleidstafel in het leven te roepen, zoals in 2018 is ingesteld voor het thema droogte. Met de beleidstafel wil de minister de wateroverlast evalueren en onderzoeken welke maatregelen nodig zijn zodat het watersysteem beter bestand is tegen extreem weer.

Onvoorspelbaar

Schade uitsluiten is volgens De Boer onmogelijk, juist vanwege de onvoorspelbaarheid van de omstandigheden. De afgelopen jaren hadden we in Nederland juist hele droge zomers, waarbij men zich richtte op het vasthouden van water. De Boer: "Waar je naartoe zou willen is een systeem dat voor beide extremen is toegerust."