De staat van ons water: een overzicht van uitgevoerd waterbeleid in 2021

Gepubliceerd 20 mei 2022

Het rapport ‘De staat van ons water’ is deze maand verschenen. Dit rapport beschrijft de uitvoering van het waterbeleid in 2021. De hevige neerslag, wateroverlast en overstromingen hebben duidelijk gemaakt dat klimaatverandering grote gevolgen kan hebben. Nederland is afhankelijk van water, maar is er ook kwetsbaar voor.

Wat is het doel van dit rapport?

Met dit rapport (pdf, 6.9 MB) informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het waterbeleid in het afgelopen jaar.

Klimaatadaptief waterbeleid

De waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies werken hard om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op klimaatverandering. Dit zijn enkele belangrijke ontwikkelingen uit 2021 op het gebied van klimaatadaptatie:

  • Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. In totaal hebben overheden een bedrag van 49 miljoen euro rijksbijdrage aangevraagd. Veel van de maatregelen uit deze aanvragen richten zich op waterbeheer. Denk aan waterbergingen en aanpassingen aan het riool om regenwater en afvalwater te scheiden.
  • De Deltacommissaris bracht in 2021 een advies uit over woningbouw en klimaatadaptatie. Daarin benadrukte hij dat er bij de keuze voor nieuwe bouwlocaties veel meer rekening gehouden moet worden met het bodem- en watersysteem en de gevolgen van klimaatverandering.
  • In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV staat dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke ordening. Het idee om water en bodem sturend te maken stond ook al in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in 2020.
  • In 2021 heeft een consortium van meer dan twintig Nederlandse organisaties een Europese subsidie ontvangen voor het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie. Het doel van dit programma is de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) versneld uit te voeren.
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in 2015 een klimaatrisico-assessment uitgevoerd voor 11 sectoren. In 2021 is het PBL begonnen om dit uit te breiden naar een meer uitgewerkt en verdiepend assessment voor meerdere sectoren. Dit kan tot gevolg hebben dat de NAS wordt geüpdatet of dat er nieuwe actieprogramma’s komen.

Wie hebben dit rapport opgesteld?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben dit rapport samen opgesteld.