Sessies NAS op Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie

Gepubliceerd 24 januari 2017

Op 19 januari 2017 vond de Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie plaats. Zo’n drie honderd professionals op het gebied van ruimtelijke adaptatie verzamelden zich in Media Plaza Utrecht. De ochtend bestond uit een plenair programma, de middag uit twee ronden van parallelle sessies. In beide ronden was een sessie ingeruimd voor de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) die met zo’n tachtig deelnemers goed werden bezocht.

Projectleider Stef Meijs verzorgde een algemene introductie over de NAS en een actueel beeld van de acties die in de planning staan, waaronder een 1e klimaatadaptatiedialoog over verzekerbaarheid van klimaatrisico’s in februari. Vanuit vier verschillende en toegepaste hoeken werd daar in korte presentaties een reactie op gegeven. Zo sprak Marcel Tonkes van de Provincie Overijssel de ambitie uit om als provincie een koploper te worden als het gaat om regionale adaptatiestrategieën, geïnspireerd op de NAS. Collega Frank van Lamoen van Noord-Brabant illustreerde hoe zijn provincie de laatste jaren bouwt aan een lerende en stimulerende organisatie op het gebied van klimaatadaptatie en hoe dat aan kan sluiten bij de NAS. Aan de hand van het concrete voorbeeld van hittestress ging Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland verder in op het belang van de urgente effecten die de NAS adresseert, met name t.a.v. gezondheid en hittestress en de rol van dialoogbijeenkomsten. Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars gaf een concrete uitwerking van de schade door hageloverlast afgelopen zomer in Zuidoost Nederland. De presentaties leverden niet alleen veel vragen op en interessante discussies, er werd vanuit verschillende hoeken ook aangegeven dat men graag aansluit bij het proces van de NAS. En dat was nou precies de bedoeling van deze sessies.