Energie

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen en verdere klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken, wordt er hard gewerkt aan de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Tegelijk heeft klimaatverandering al merkbare gevolgen. Daarom is het belangrijk dat de huidige en toekomstige energie-infrastructuur zo goed mogelijk bestand is tegen effecten van klimaatverandering, zoals droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen.

In dit kennisdossier vind je informatie over de effecten van klimaatverandering op de sector energie. Ook kun je lezen over wat er al gebeurt om de relatie tussen klimaatadaptatie en de energieopgave te versterken en wat er in verschillende beleidsdocumenten staat over klimaatadaptatie en energie. Hieronder kun je doorklikken naar de verschillende pagina’s:

  1. Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor de energiesector?

  2. Wat gebeurt er vanuit het Rijk?

Bijdrage aan mitigatie en adaptatie

De energievoorziening kan een grote bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en de gevolgen ervan. Door van fossiele brandstoffen over te schakelen op hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie, wordt de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer beperkt. Dat heet klimaatmitigatie. Als er minder broeikasgassen worden uitgestoten in de atmosfeer, zijn er uiteindelijk minder adaptatiemaatregelen nodig.

Contactpersoon

Team NAS
nas@minienw.nl

Deze pagina kwam tot stand met medewerking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.