Wat gebeurt er vanuit het Rijk?

Hieronder kun je lezen over de verschillende overheidsprogramma’s, wetten en strategieën die er in Nederland zijn om de energievoorziening klimaatbestendiger te maken.

Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUPKA)

Onlangs is het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie gepubliceerd (NUP KA). Het NUPKA laat opnieuw zien hoe belangrijk een  klimaatadaptief energiesysteem is. Eén van de prioriteiten voor vervolgacties in het NUP KA is het formuleren van concrete doelen om het energiesysteem klimaatadaptief te maken.

Elektriciteitswet en Gaswet

In de Elektriciteitswet en Gaswet staat dat de netbeheerders er verantwoordelijk voor zijn dat we in Nederland altijd energie hebben. Ook moeten zij de energie-infrastructuur beschermen tegen bedreigende invloeden van buitenaf. In de voortgangsrapportage van de Nationale aanpak Vitaal en Kwetsbaar van het Deltaprogramma zijn de verantwoordelijkheden voor een klimaatadaptief energiesysteem opgeschreven: de netbeheerders brengen samen de risico’s van klimaatverandering in beeld. Waar dat nodig is, bedenken zij efficiënte en effectieve maatregelen en ze voeren deze ook uit.

Nationale Aanpak Vitaal en Kwetsbaar

Energie is volgens het Deltaprogramma geïdentificeerd als één van de dertien nationale vitale en kwetsbare functies. Daarom wordt energie meegenomen binnen de Nationale Aanpak Vitaal en Kwetsbaar. Meer kun je hierover lezen in het kennisdossier Vitale en Kwetsbare functies.

Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling op land van de energie-infrastructuur die van nationaal belang is. Het PEH herbenoemt de verantwoordelijkheden van de netbeheerders om de risico’s van klimaatverandering in beeld te brengen. Daarbij gebruikt de PEH daarnaast de resultaten van de analyses uit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, de herijking van het deltabeslissingen en de herziening van de NAS in 2026 voor de ruimtelijke visie op het energiesysteem in de actualisatierondes.

Borging in de Nationale Omgevingsvisie

In lijn met de Europese klimaatdoelen wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit doel te halen wordt het Nederlandse energiesysteem de komende jaren klimaatneutraal. Dit vraagt om nieuwe investeringen in de energie-infrastructuur. Omdat zulke investeringen voor een langere periode worden gedaan, is het belangrijk dat er bij deze nieuwe projecten aandacht is voor klimaatadaptatie. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat daarom ook dat de vitale energie-infrastructuur klimaatbestendig moet worden aangelegd en bestand moet zijn tegen overstromingen.

Handreiking Regionale Energiestrategieën

In de handreiking Regionale Energiestrategieën staat dat het belangrijk is om op regionaal niveau de uitwerking van de opgaven voor klimaatadaptatie en de energietransitie op elkaar af te stemmen. Een voorbeeld van hoe deze opgaven op elkaar kunnen worden afgestemd, is de flyer ‘Meekoppelen klimaatadaptatie en mitigatie’. Meer hierover kun je lezen op de pagina Meekoppelen met energietransitie en in het voorbeeldrapport ‘Benutten Energietransitie voor vergroten waterveiligheid’. Dit rapport kun je vinden op de pagina Benutten energietransitie voor vergroten waterveiligheid (2019).