Benutten energietransitie voor vergroten waterveiligheid (2019)

Moet je beslissingen nemen over vitale infrastructuur? Dan kan het rapport Benutten energietransitie voor vergroten waterveiligheid (2019) van het Samenwerkingsverband Voorne-Putten je hiervoor inspiratie bieden. Het rapport gaat daarbij niet uit van risico’s, maar van kansen: de energietransitie biedt kansen om de waterveiligheid te vergroten.

Kansrijke veranderingen in energie-infrastructuur

Nederland zit midden in een grote overgang: de transitie naar het opwekken van hernieuwbare energie. Deze energietransitie kan leiden tot aanpassingen in de huidige energie-infrastructuur. Die aanpassingen kunnen we ook gebruiken voor andere opgaven, zoals ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Risico op overstroming is één van de gevolgen van klimaatverandering waar we ons in de openbare ruimte op moeten voorbereiden.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Na bureaustudies en ontwerpend onderzoek zijn er met relevante partijen in Voorne-Putten twee werksessies gehouden. In de eerste verkenden de deelnemers samen de koppelkansen tussen energietransitie en waterveiligheid. In de tweede onderzochten ze de impact van overstromingen op het elektranetwerk, met behulp van overstromingsmodellen en netwerkmodellen.

Wat kun je met de resultaten?

Uit de werksessies bleken de onderstaande veranderingen in de energie-infrastructuur kansrijk om te koppelen aan waterveiligheid:

  • Decentraal aanbod van elektriciteit
  • Verzwaring van het netwerk en wijziging vraag en aanbod
  • De elektriciteitsvraag
  • Vraag naar infrastructuur in landelijk gebied
  • Veiligheidsmaatregelen decentrale opwerk
  • Afschakelen op afstand

Bij elk van deze koppelkansen kun je uit verschillende maatregelen kiezen om het elektriciteitsnetwerk waterrobuuster te maken. Daarnaast noemt het rapport ook algemene adaptatiemaatregelen die losstaan van de energietransitie, zoals het hoger plaatsen van kwetsbare objecten.

De koppelkansen zijn verder uitgewerkt en in beeld gebracht voor scholen, woningen, GSM-masten, ziekenhuizen en gemalen. Hierbij is de alledaagse situatie vergeleken met een noodsituatie tijdens een overstroming. Al deze koppelkansen kun je doorvertalen naar andere gebieden in Nederland met een overstromingsrisico.

De school functioneert bij een noodsituatie als shelter die kan draaien op duurzame energie.
Afbeelding: De school functioneert bij een noodsituatie als shelter die kan draaien op duurzame energie. De schakelaar bevindt zich op een droge verdieping binnen het gebouw.