Hoe bescherm je vitale en kwetsbare functies?

Om vitale en kwetsbare functies in een gebied te beschermen, is het nodig om verschillende stappen te doorlopen. Op deze pagina vind je de verschillende stappen: Hoe doorloop je ze? Welke methodes en praktijkvoorbeelden zijn er bij elke stap? Ook kun je via deze pagina meer lezen over ervaringen met verschillende stappen.

Centraal in deze stappen staat een risicogestuurde aanpak. Elke stap levert risico-informatie die de betrokken partijen kunnen afwegen en waarmee ze uiteindelijk vitale en kwetsbare functies kunnen versterken. Gebruik van een risicomatrix staat hierin centraal. In stap A identificeer je de risico’s die je in deze matrix kunt zetten. Daarna stel je vast wat de kans is op elk risico. Stappen B en C leveren informatie over de gevolgen van uitval en in stap D komt deze informatie over kans en gevolg samen tot een risiconiveau per bedreiging, waardoor je de risico’s kunt prioriteren. Deze risico’s vergelijk je vervolgens met het ambitieniveau in stap E, waarna je in stap F maatregelen neemt om tot een acceptabel risiconiveau te komen.

Deze pagina’s over Vitaal&Kwetsbaar gaan in op de stappen B tot en met E. De stappen A en F zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. De zes stappen lopen parallel aan het Weten, Willen en Werken, en kun je deels vergelijken met de stresstest, risicodialoog en uitvoeringsagenda van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, zie de figuur en toelichting hieronder:

Overzicht stappen en ambities

  • Weten: Eerst moet je vaststellen welke verschillende vitale functies kwetsbaar zijn voor welke gebeurtenissen. Dat kun je doen met behulp van stresstesten. Ook moet je erachter komen wat de impact is als deze functies verstoord raken of uitvallen. Daarvoor is het ook nodig om keteneffecten te onderzoeken en zo risico’s in beeld te brengen.
  • Willen: Alle inzichten uit het onderdeel ‘Weten’ kun je gebruiken om een ambitieniveau vast te stellen. In deze stap bepaal je hoe robuust en veerkrachtig de vitale en kwetsbare functie moet zijn.
  • Werken: Om ervoor te zorgen dat het ambitieniveau ook wordt gehaald, moet je concrete maatregelen uitvoeren. Nadat je maatregelen hebt uitgevoerd, breng je opnieuw de kwetsbaarheid in beeld. Dan is de cirkel weer rond, zie ook de afbeelding hieronder.