Resultaten DPNH

In dit overzicht staan alle rapporten en documenten waar in het synthesedocument van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering naar wordt verwezen.

Documenten

Adaptief deltamanagement en ruimtelijk beleid (pdf, 90 kB)

Adviesrapport Deltacommissie (pdf, 3.6 MB)

AGH Werkboek DPNH (pdf, 26 MB)

Als een paal boven water (pdf, 392 kB)

Ambitie klimaatbestendige stad 2050 (pdf, 5.6 MB)

Analyse waterrobuuste inrichting (pdf, 8.5 MB)

Aprilbrief aan TK over Deltaprogramma en andere toezeggingen uit WGO 10 dec. (pdf, 473 kB)

Basisdocument DPNH buitendijks gebied (pdf, 9.3 MB)

Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie (pdf, 1.2 MB)

Beleidsinstrumentarium MLV Project instrumentatie en borging (pdf, 1.6 MB)

Bestuursakkoord water (pdf, 1.5 MB)

Bijlage 1 - deelnemerslijst - bijeenkomst slimme combinaties - deelnemers (pdf, 336 kB)

Bijlage 2 - Presentatie slimme combinaties 11 juli 2013 (pdf, 6.3 MB)

Bijlage 3 - Openingsbod governance slimme combinaties (pdf, 393 kB)

Brochure Waterveiligheid Buitendijks (pdf, 203 kB)

Climate Proof Cities beleidssamenvatting (pdf, 814 kB)

Climate Proof Cities Eindrapport (pdf, 7.2 MB)

Climate Proof Cities voortgangsrapportage 2013 (pdf, 5.9 MB)

Concept verslag Bestuurlijke tafel preventie funderingsschade 05032014 (pdf, 1.2 MB)

De energieke samenleving (pdf, 3.1 MB)

De governance van slimme combinaties (pdf, 1.4 MB)

De kracht van het ontwerp in het Deltaprogramma (pdf, 2.5 MB)

Delta in beweging (pdf, 14 MB)

Deltaprogramma 2011 Werk aan de delta (pdf, 3.1 MB)

Deltaprogramma 2012 (pdf, 6.8 MB)

Deltaprogramma 2013 (pdf, 12 MB)

Deltaprogramma 2014 (pdf, 9.5 MB)

Discussie notitie gezamenlijke aanpak funderingsproblematiek Bestuurlijke tafel fundering (pdf, 331 kB)

Een strategisch kompas (pdf, 234 kB)

Eindrapport analyse strategie in plannen april 2011 (pdf, 284 kB)

Eindrapport proeftuinen DPNH 3e tranche (pdf, 2.2 MB)

Eindrapport quickscan organisatie waterbeleid gemeenten oktober 2011 (pdf, 139 kB)

Eindverslag proeftuinen (pdf, 6.3 MB)

EU adaptatie strategie (pdf, 1.2 MB)

Evaluatie watertoets rapportage fase 1 (pdf, 1.8 MB)

Evaluatie watertoets 2011 (pdf, 442 kB)

Factsheet - Hittestress (pdf, 482 kB)

Factsheet - Klimaatbestendige wijken (pdf, 580 kB)

Factsheet - Klimaatbestendige woningen (pdf, 559 kB)

Factsheet - Waterrobuuste steden (pdf, 537 kB)

Festival Ruimtelijke Adaptatie (pdf, 2.6 MB)

Fysieke bouwstenen voor de knelpuntenanalyse nieuwbouw en herstructurering (pdf, 6.6 MB)

Gespreksnotitie watertoets en deltabeslissingen (pdf, 774 kB)

Gespreksnotitie klimaatbestendige stad (pdf, 329 kB)

Handreiking communicatie over waterveiligheidsrisico's Buitendijks (pdf, 3 MB)

Kamerbrief 26 april (pdf, 219 kB)

Kennismontage Hitte en klimaat in de stad (pdf, 2.3 MB)

Klimaat in de 21ste eeuw (pdf, 1.6 MB)

Klimaatadaptatie en Gelderse gemeenten masterthesis (pdf, 2.3 MB)

Klimaatverandering en waterveiligheid 2010 (pdf, 202 kB)

Knelpuntenanalyse Nieuwbouw en Herstructurering, versie 11-10-2010 (pdf, 1.4 MB)

Loslaten maar niet overlaten (pdf, 248 kB)

Maatregelenmatrix (pdf, 1.4 MB)

Maatregelenmatrix factsheets (pdf, 6 MB)

Manifest klimaatbestendige stad (pdf, 672 kB)

Moderniseren milieubeleid (pdf, 133 kB)

Mogelijke rol van het bouwbesluit 2003 als sturingsinstrument (pdf, 1 MB)

Multilevel governance voor meerlaagsveiligheid (pdf, 1.9 MB)

Nationaal Waterplan (pdf, 11 MB)

Nationale Adaptatie Strategie 31269, nr 1 (pdf, 129 kB)

Nationale risicobeoordeling bevindingen rapportage 2008 (pdf, 2.8 MB)

Nieuwe Ruimte Royal Haskoning (pdf, 1.6 MB)

Notitie Meerlaagsveiligheid (pdf, 728 kB)

OECD (pdf, 9 MB)

Omgevingsanalyse sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport (pdf, 403 kB)

Onzekere veiligheid (pdf, 1.7 MB)

Oogst van de Proeftuinen (pdf, 9.3 MB)

Overstromingsrisicozonering in Nederland (pdf, 2.8 MB)

PBL 2014 Bijlage IenM Integraliteit Deltaprogramma (pdf, 794 kB)

Proeftuinen Meerlaagsveiligheid interactief (pdf, 35 MB)

Proeftuinen Meerlaagsveiligheid platte versie (pdf, 3.7 MB)

Rapport Overstromingsrisico als ruimtelijke opgave (pdf, 8.2 MB)

Reactie minister OECD rapport (pdf, 63 kB)

Rli advies waterveiligheid Tijd voor waterveiligheid (pdf, 11 MB)

Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied (pdf, 14 MB)

Structuurvisie infrastructuur en ruimte (pdf, 8.1 MB)

Studie naar de huidige en toekomstige waterbehoefte van stedelijke gebieden (pdf, 2.3 MB)

Synthesedocument Deltprogramma 2015 (pdf, 4.4 MB)

The tradition of making polder cities (pdf, 7.2 MB)

Uitvraag brief DC inclusief handreiking veiligheids- en NH-opgave (pdf, 246 kB)

Veerkracht waar mogelijk (pdf, 9.5 MB)

Verslag Informeel Bestuurlijk Overleg DBRA 1 april 2014 (pdf, 91 kB)

Verslag slimme combinaties in waterveiligheid 11 juli 2013 (pdf, 422 kB)

Vitaal en kwetsbaar (pdf, 39 kB)

Waterbestendig Westpoort (pdf, 29 MB)

Waterveiligheid 21ste eeuw (pdf, 315 kB)

Weerbaarheid vitale (pdf, 3.1 MB)

Witte zwanen zwarte zwanen 2009 (pdf, 2 MB)

Zoetwatervoorziening in Nederland (pdf, 12 MB)