CLIMINVEST

Tailored Climate Information for Investment Decisions

1. Wat is het doel van dit Europese onderzoeksproject?

Klimaatverandering kent ook fysieke risico’s: het risico op schade aan eigendommen of een lagere productiviteit. Hoewel de kennis om fysieke klimaatrisico’s te beoordelen vaak wel bestaat, is deze vaak niet beschikbaar in een vorm die voor investeerders bruikbaar is. Investeerders willen bijvoorbeeld graag weten wat het risico is voor een specifieke asset, sector of locatie. ClimINVEST werkt daarom aan methoden om die kennis beter toegankelijk te maken voor financiële instellingen. Nadruk ligt daarbij op fysieke klimaatrisico’s, die ontstaan als gevolg van onder andere meer hitte, droogte, extreme neerslag en overstromingen.

2. Wat is de rol van de Nederlandse partners in het project?

Financiële en wetenschappelijke instellingen in Nederland, Noorwegen en Frankrijk werken samen aan dit project om deze informatiekloof te dichten. De Nederlandse partners binnen ClimINVEST zijn WENR en Stichting CAS. Zij zijn verantwoordelijk voor het communiceren over en visualiseren van relevante klimaatgegevens. Dat doen ze bijvoorbeeld met op maat gemaakte indicatoren en kaarten. Daarbij gaan ze specifiek in op de vragen van Nederlandse financiële instellingen, via één-op-één gesprekken en via Science Practice Labs. Deze labs hebben als doel om klimaatwetenschappers en investeerders uit de financiële sector dichter bij elkaar te brengen, om zo meer grip te krijgen op de fysieke klimaatrisico’s voor deze sector. In de labs kunnen de investeerders ook van elkaar horen hoe ze met de klimaatrisico’s omgaan en met klimaatwetenschappers van gedachten wisselen over volgende stappen. WENR en Stichting CAS werken daarnaast aan verschillende Nederlandse casestudies, onder andere over fysieke klimaatrisico’s en vastgoedinvesteringen.

3. Welke tussenresultaten kunnen nu al relevant zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid?

Klimaatkennis kan investeringsbeslissingen in een duurzame richting sturen. Het rapport ‘Physical climate risk: Investor needs and information gaps’ (De Bruin, et al. 2019) laat zien waar investeerders behoefte aan hebben en welke kennis ze missen op het gebied van fysieke klimaatrisico’s. Dit rapport kun je ook goed als startpunt gebruiken om financiële instellingen te betrekken bij bijvoorbeeld een klimaatadaptatiestrategie of risicodialoog, en om te bespreken hoe zij omgaan met klimaatrisico’s.

4. Hoe zijn andere Nederlandse partijen betrokken in het project?

Om inzicht te krijgen in fysieke klimaatrisico’s voor de financiële sector, heeft ClimINVEST verschillende financiële instellingen bij het project betrokken. Dat gebeurt vooral via één-op-één-gesprekken en Science Practice Labs. Zo krijgt het projectteam ook beter inzicht in hoe verschillende instellingen met fysieke klimaatrisico’s omgaan en kunnen ze manieren verkennen om de ontwikkelingen op het gebied van fysieke klimaatrisico’s te versnellen.

5. Hoe draagt de Europese samenwerking in dit project bij aan onderzoek en beleid in Nederland?

Door deze Europese samenwerking binnen ClimINVEST kunnen Nederlandse onderzoekers en financiële instellingen kennis delen met onderzoekers en financiële instellingen uit Frankrijk en Noorwegen. Deze twee landen lopen samen met Nederland voorop op het gebied van bewustwording van fysieke klimaatrisico’s en het oppakken van kansen binnen de financiële sector. ClimINVEST bouwt voort op de kennis en ervaring van CICERO (Noorse projectlead) met de CICERO Climate Finance Advisory Board, waar onder andere Norges Bank Investment Management bij aangesloten is. Ook bouwt het project voort op de kennis en ervaring van de Franse partners, omdat het in Frankrijk wettelijk verplicht is om klimaatrisico’s mee te nemen in investeringsplannen.