EVOKED

Enhancing the value of climate data – translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach

1. Wat is het doel van dit Europese onderzoeksproject?

Het doel van het EVOKED-project is om klimaatdiensten, zoals tools, kaarten en gegevens, beter te laten aansluiten op de praktijk en wensen van de gebruiker. Gebruikers zijn vooral gemeenten, provincies, waterschappen, bewoners en belangenverenigingen. Waar hebben zij behoefte aan? Huidige klimaatdiensten zijn vaak ontworpen vanuit het perspectief van de ontwikkelaar, waardoor ze niet goed aansluiten bij de beleefwereld of informatiebehoefte van de gebruiker. EVOKED wil begrijpen waarom ze niet goed aansluiten en de kloof tussen gebruiker en klimaatdienst (‘usability gap’) dichten.

2. Wat is de rol van de Nederlandse partners in het project?

De Nederlandse partners in het project zijn in de werkregio’s Noordoost-Brabant en Noord-Overijssel met twee pilots gestart. In de pilots staan de klimaatdiensten centraal die deze regio’s gebruiken voor de stresstesten en de risicodialogen die ze volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moeten uitvoeren. Een voorbeeld van zo’n klimaatdienst is de Klimaateffectatlas.

3. Welke tussenresultaten kunnen nu al relevant zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid?

Dit onderzoek laat zien welke partijen allemaal interessant kunnen zijn om de risicodialoog mee te voeren. Het project onderzoekt wat het doel is van de klimaatdienst, welk doel de gebruikers voor ogen hebben om aan de slag te gaan met de klimaatdienst, welke informatie deze gebruikers daarvoor nodig hebben en welke communicatievorm van de klimaatdienst het beste aansluit bij het doel en de doelgroep. De onderzoekers zetten al die informatie in een ‘informatie-ontwerpraamwerk’. Dit raamwerk kunnen ontwerpers van bijvoorbeeld een klimaateffectatlas of een storymap gebruiken om hun ontwerp af te stemmen op de behoeftes van verantwoordelijke overheden en andere betrokken partijen. Ook kunnen de onderzoekers van dit project het raamwerk gebruiken om met ontwerpers van klimaatdiensten de discussie aan te gaan over hoe ze de wensen van gebruikers kunnen meenemen.

4. Hoe zijn andere Nederlandse partijen betrokken in het project?

In de werkregio’s werken verschillende overheden met elkaar samen aan ruimtelijke adaptatie. In beide werkregio’s loopt dit EVOKED-project mee. De overheden uit deze regio’s vragen de onderzoekers om advies over en reflectie op de klimaatdiensten en de toepassing daarvan in de stresstest en de risicodialogen, en zijn op die manier bij het project betrokken.

5. Hoe draagt de Europese samenwerking in dit project bij aan onderzoek en beleid in Nederland?

Voor Nederlandse onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen bij klimaatadaptatie kan de gedeelde kennis en ervaring uit dit project heel waardevol zijn. De Europese casussen worden ook gebruikt om het ontwikkelde raamwerk te testen binnen andere beleidscontexten. Hoe zien klimaatdiensten en adaptatieprocessen in andere landen eruit? Wat kunnen wij daarvan leren? Zo kun je voor je eigen klimaatdiensten nieuwe ideeën opdoen en oplossingen vinden.


Contactpersoon

Gerald Jan Ellen
Deltares
GeraldJan.Ellen@deltares.nl

Nederlandse projectpartijen

Provincie Noord-Brabant & Waterschap Drents Overijsselse Delta

Looptijd project
2018 tot en met 2020

Meer informatie