1. Gewogen risicoanalyse

Samenvatting van de gewogen risicoanalyse
Wat is het? Wie is de gebruiker? Voorwaarden voor gebruik
Een kwantitatieve methode om verschillende risicoscenario’s te beoordelen, te integreren en te evalueren. Geschikt voor individuen en teams. Er zijn weinig voorwaarden voor gebruikers.

Met een gewogen risicoanalyse krijg je een beter inzicht in de risicoscenario’s voor een specifiek gebied. Dat helpt je ook om te beslissen welke veiligheidsmaatregelen je het beste kunt nemen. De gewogen risicoanalyse gebruikt weegfactoren om risico’s te kwantificeren. Zo wordt het mogelijk om alle risico’s met elkaar te vergelijken en ze te verbinden aan maatregelen waarmee je het risico kunt verminderen. De impact van verschillende scenario’s druk je uit in dezelfde dimensie, bijvoorbeeld in geld. Op die manier kun je verschillende soorten risico’s waarop je je besluiten baseert in je analyse betrekken. Zo kun je bijvoorbeeld economische, ecologische, psychologische, politieke en sociale verliezen en voordelen met elkaar vergelijken.

Hoe gebruik je de methode?

Om een gewogen risicoanalyse uit te voeren volg je deze stappen:

1. Beschrijf het gebied
Geef een korte beschrijving van het gebied waarvoor je de analyse gaat uitvoeren en van de omgevingsfactoren die invloed hebben op het risico. Bijvoorbeeld de populatiedichtheid, het aantal verkeersstromen die door een gebied lopen en de soort bebouwing die er aanwezig is.

2. Identificeer risicoscenario’s
Maak een lijst met de mogelijke risicoscenario’s die verbonden zijn aan het gebied. Zorg ervoor dat je hierbij verschillende perspectieven inneemt, van verschillende partijen. Je kunt de lijst opstellen door met je team te brainstormen over mogelijke gebeurtenissen, zoals een overstroming, hitte of een andere klimaatgebeurtenis. Je kijkt daarbij naar scenario’s zonder én met maatregelen.

3. Bepaal de weegfactoren
Bepaal daarna de weegfactoren: selecteer daarvoor van welke omgevingsfactoren je het risico wilt beoordelen geef een schatting van de weging ervan. De weging hangt af van investeringskosten, economische kosten of baten en de impact op mens en milieu. Gebruik waar mogelijk bestaande schattingen om de factoren uit te drukken in een geldwaarde. Een voorbeeld van zo’n schatting vind je in het artikel van Suddle (2009).

4. Gewogen risico
Bepaal aan de hand van de weegfactoren het gewogen risico van de verschillende scenario’s.

Voorbeeld toepassing