Klimaatverandering

Op deze pagina lees je meer over nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering. Maar eerst leggen we kort uit wat klimaatverandering is en wat de oorzaken ervan zijn.

Wat is klimaatverandering?

Het klimaat verandert: het wordt steeds warmer op aarde. En die opwarming gaat ook steeds sneller. We merken daardoor steeds meer van klimaatverandering. In de afgelopen 130 jaar is het wereldwijd gemiddeld 1,0°C warmer geworden. Voor Nederland is dat zelfs nog meer: het klimaatdashboard van het KNMI laat zien dat de gemiddelde temperatuur in ons land tussen 1901 en 2020 met ruim 2 °C gestegen is, zie ook de afbeelding hieronder. Daarnaast laat het dashboard zien dat ‘de normaal’ steeds verder omhoog schuift. De normaal is het dertigjarig gemiddelde. Dat betekent bijvoorbeeld dat we een temperatuur die we vroeger normaal vonden, nu een stuk kouder vinden. Voor de periode 1991-2020 is in januari 2021 de nieuwe normaal vastgesteld.

Grafiek toont de gemiddelde jaartemperatuur tussen 1901 en 2020, en de vier KNMI'14 klimaatscenario's voor 2050 en 2085.

Waardoor warmt het klimaat op?

Broeikasgassen zoals CO2, methaan en lachgas hebben invloed op de temperatuur op aarde. De gassen houden warmte als een deken vast en de temperatuur stijgt omdat die 'deken' dikker wordt. Vooral de grote hoeveelheid CO2 in de lucht is een probleem: die stijgt doordat mensen fossiele brandstoffen zoals olie en gas verbranden. Een actuele stand van de hoeveelheid CO2 in de lucht vind je op deze website. De animatie hieronder legt uit hoe klimaatverandering ontstaat, wat de effecten kunnen zijn en wat de gevolgen zijn voor Nederland.

Meer uitleg over de gevolgen van klimaatverandering vind je in deze video van de Universiteit van Nederland. Wil je meer lezen over hoe klimaatverandering ontstaat? Bekijk dan de website van Milieu Centraal.

Nieuwste kennis van het IPCC over wereldwijde klimaatverandering

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een organisatie van de Verenigde Naties die de risico’s van klimaatverandering evalueert. In augustus 2021 is het eerste deel verschenen van het zesde IPCC Assesment Report. Hieruit blijkt onder andere dat de menselijke invloed op klimaatverandering vaststaat en dat de grens van 1,5 graad wereldwijde opwarming tien jaar eerder wordt bereikt dan volgens het vorige rapport werd verwacht. In oktober 2021 heeft het KNMI op basis van dit eerste deel het Klimaatsignaal’21 gepubliceerd. Dat document legt uit wat deze nieuwe kennis van het IPCC betekent voor het klimaat en de weersextremen in Nederland. In 2022 zullen de andere twee delen van het zesde IPCC-rapport verschijnen.

Huidige kennis over klimaatverandering in Nederland

In 2015 hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) een Nederlandse samenvatting (pdf, 7.4 MB) geschreven van het vijfde IPCC Assessment Report dat in delen verscheen in 2013 en 2014. Ook beschrijven zij hierin wat deze kennis betekent voor klimaatverandering in Nederland. Dit overzicht van de stand van zaken van de klimaatwetenschap en de gevolgen voor Nederland helpt politici en beleidsmakers om de feiten en wetenschappelijke onderzoeksresultaten snel paraat te hebben.

KNMI'14-scenario's

Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenvatting van het vijfde IPCC-rapport zijn de KNMI'14-scenario's. Die beschrijven samen de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich volgens de inzichten uit het vijfde IPCC-rapport zal voltrekken. De scenario’s laten zien hoe het klimaat rond 2050 en 2085 zal veranderen ten opzichte van de periode 1981-2010. De vier KNMI'14-scenario's verschillen in hoe sterk de wereldwijde temperatuur stijgt ('Gematigd' en 'Warm') en in hoe sterk het luchtstromingspatroon verandert ('Lage waarde' en 'Hoge waarde'). De KNMI'14-klimaatscenario's laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en drogere zomers. In 2023 zal het KNMI een set nieuwe klimaatscenario's publiceren, gebaseerd op de inzichten uit het zesde IPCC-rapport.

Climate Proof Cities

Klimaatverandering vormt voor steden een grote bedreiging. In Nederland woont 40% van de bevolking in de 36 grootste steden en dit percentage groeit. Driekwart van het bruto nationaal product komt van deze steden. Extreem weer, zoals hittegolven en hevige regenbuien, bedreigt dus niet alleen een groot aantal mensen, maar ook vitale infrastructuren en waardeketens. Het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities (CPC) heeft zich van 2010 tot 2014 ingezet om kennis te ontwikkelen voor klimaatbestendig stedelijk beleid. De resultaten zijn beschreven in hun Climate Proof Cities (pdf, 7.2 MB). Met deze kennis kunnen steden beter beslissingen nemen om bestaande structuren aan te passen aan het veranderende klimaat. Naast een goede toepassing van wetenschappelijke kennis is ook een integrale aanpak heel belangrijk.

Klimaatadaptatie in de praktijk

Kennis voor Klimaat is een onderzoeksprogramma dat kennis en diensten ontwikkelt om Nederland klimaatbestendiger te maken. Verschillende universiteiten, adviesbureaus, provincies, waterschappen, gemeenten en bedrijven hebben hiervoor onderzoek gedaan. De resultaten zijn gebundeld in negen boekjes:

  1. Waterveiligheid: Klimaat en Overstroming
  2. Zoetwatervoorziening en Waterkwaliteit: Klimaat en Zoet water
  3. Rurale gebieden: Klimaat en Natuur en Landbouw
  4. Klimaatbestendige stad: Klimaat en de Stad
  5. Infrastructuur en netwerken: Klimaat en vitale Infrastructuur
  6. Klimaatprojecties: Toekomstig klimaat
  7. Governance: Klimaat en Bestuur
  8. Beleidsondersteunende instrumenten: Instrumenten voor Klimaatbeleid
  9. Innovatie in Klimaatadaptatie: Overkoepelend boek

Recente inzichten uit de wetenschap

Klimaatverandering heeft verschillende gevolgen voor ons dagelijks leven: zo moeten we ons beschermen tegen overstromingen, krijgen we vaker wateroverlast bij zware buien, is er een grotere kans op bosbranden in droge zomers en moeten we tijdens hittegolven extra letten op ouderen en andere kwetsbare mensen. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe kwetsbaar we zijn voor de huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering, en hoe we ons hieraan kunnen aanpassen. De ClimateChangePost volgt een groot aantal wetenschappelijke tijdschriften en vat de resultaten van dit onderzoek samen in toegankelijke teksten. De ClimateChangePost doet dit voor heel Europa, met een aparte pagina voor ieder land. Er is ook een aparte pagina voor Nederland.

Een andere website die nieuwe wetenschappelijke kennis over klimaatverandering deelt, is NEMO kennislink. Dat gebeurt op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Op de website staan verhalen over wetenschap en technologie, journalistieke reportages en achtergronden, nieuwsberichten, en interviews.

KlimaatHelpdesk

Als je een vraag hebt over klimaatverandering kun je deze mailen aan de KlimaatHelpdesk. Een team van deskundigen en wetenschappers beantwoorden via de Klimaathelpdesk allerlei vragen over klimaatverandering. Het doel van de KlimaatHelpdesk is om wetenschappelijke kennis over klimaat toegankelijk te maken voor iedereen.