Living Labs

Het Deltaprogramma ‘Ruimtelijke adaptatie’ ondersteunde Living Labs. Die ondersteuning kon bestaan uit het leveren van expertise, ondersteuning bij publiciteit/communicatie, het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en/of een financiële bijdrage.

Voorstellen voor een living lab ruimtelijke adaptatie konden tot eind 2016 worden gemeld bij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: postbusRA@minienm.nl.

Wat is een living lab?

Een ‘living lab’ is een onderzoeksomgeving waarbij onderzoek en innovatie gelijktijdig plaatsvinden volgens het principe van co-creatie en participatief ontwerpen.

In een bestaande context, bijvoorbeeld een wijk, stad of regio, werken publieke en private partijen samen aan ruimtelijke projecten; van idee tot ontwerp, van plan tot uitvoering. Leren van elkaar staat daarbij centraal. Een living lab combineert namelijk sociale en technologische innovatie in één programma: er worden nieuwe producten ontwikkeld en tegelijkertijd wordt het gedrag van de eindgebruikers beïnvloed doordat ze direct betrokken zijn en nieuwe mogelijkheden krijgen.

Waarom ondersteunde het programma Ruimtelijke Adaptatie Living Labs?

De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie legt twee doelen vast: in 2020 klimaatbestendig ontwikkelen, bouwen en beheren en in 2050 klimaatbestendig zijn. De Deltabeslissing geeft aan dat de doelen alleen te realiseren zijn als alle betrokken partijen (publiek of privaat) hieraan hun bijdrage leveren. Partijen in het veld geven aan dat juist de stap voorbij een geïsoleerd project naar integraliteit en complexiteit van het gebied en de organisatie tussen partijen moeilijk is.

In Europa en Nederland wordt al op verscheidene plaatsen gewerkt met het instrument Living Lab. Met dit instrument is het mogelijk opgaven op te schalen in het grotere complexe netwerk van actoren, issues en opgaven. Omdat integraliteit en complexiteit aan de orde is bij klimaatadaptatie wordt dit instrument nu ook op dit onderwerp toegepast.

Living Labs Ruimtelijke Adaptatie

Om een optimale werking van de Living Labs te krijgen, was een lijst met kenmerken opgesteld waaraan living labs moesten voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning.