Masterclass: coalities voor een klimaatbestendige stad

Onderdeel van het Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel was de Masterclass Ruimtelijke Adaptatie. Deze bestond uit 4 ochtenden voor de collega’s van de deelnemende organisaties: ongeveer 30 professionals van gemeenten Hengelo, Enschede, Almelo, Zwolle en hun collega’s van de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen deden mee.

De serie masterclasses vond plaats in het najaar van 2017 en werd ontwikkeld door dr. ir. Theo de Bruijn, lector Duurzame leefomgeving en drs. Bauke de Vries, docent-onderzoeker duurzame ontwikkeling van Saxion Hogeschool (gevestigd in Enschede/Deventer). Ze deden dit samen met collega’s van de Academie Bestuurskunde, Recht & Ruimte.

Afbeelding Masterclass fotocollage

De fotocollage hierboven is een impressie van Masterclass 3, daarin stond de vraag centraal: hoe verbinden we de vele externe partijen op het klimaatbestendig ontwikkelen van onze steden? Aan de hand van een artist impression (zie foto hieronder) van een klimaatbestendig ingericht plein kregen de deelnemers de prikkelende vraag voorgelegd: wie zijn er allemaal bij betrokken geweest om dit voor elkaar te krijgen?

Afbeelding Masterclass

Hieronder is een korte omschrijving opgenomen van het programma dat was opgesteld voor deze serie masterclasses. Binnenkort is op deze plek in het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie een totaalimpressie van de ervaringen uit deze masterclasses beschikbaar in de vorm van een online magazine. Toekomstige living labs ruimtelijke adaptatie in Nederland kunnen hier mogelijk hun voordeel mee doen.

Programma Master Class Nieuwe Coalities voor een Klimaatbestendige Stad, Overijssel

1. Klimaatbestendigheid als integrale ruimtelijke opgave

September 2017 Provinciehuis, Zwolle

In deze bijeenkomst werden de opgaven van klimaatbestendige gebiedsontwikkeling geïntroduceerd: wateroverlast, hittestress, droogtestress en waterveiligheid. Een koppeling met andere opgaven (bijv. zorg, welzijn, energie, infra, binnenstad, beheer & onderhoud) werd gelegd en er werd naar mogelijkheden gekeken om deze met elkaar te combineren. Ook werden de ervaringen van een al gerealiseerd project gepresenteerd, waarbij ingegaan werd op de dilemma’s en de werkwijzen en waarbij de koppeling werd gelegd met de opgaven van de deelnemende organisaties en de individuele leerdoelen van de deelnemers.

2. Intern verbinden

Oktober 2017 Saxion StadsLAB, Deventer

Deze bijeenkomst stond in het teken van het intern verbinden van opgaven en beleidsterreinen bij klimaatbestendige ontwikkeling binnen overheidsorganisaties. Aan de orde kwamen zowel de inhoudelijke mogelijkheden en valkuilen als de strategische en communicatieve aspecten daarbij. Daarbij ging het ook om de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Welke technieken en vaardigheden kun je gebruiken om te verbinden? Hoe verbind je budgetten? Ook de ervaringen van een gemeentesecretaris met het verbinden van ambtelijke processen met het bestuur en de raad, werden gepresenteerd.

3. Extern verbinden

November 2017 Waterschap Vechtstromen, Almelo

In de derde bijeenkomst stond de verbinding tussen overheid en andere organisaties centraal. Denk aan projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties. Wat zijn de consequenties van een terugtrekkende overheid? Wat doet die nog wel en wat niet meer? Wat betekent dat voor lokale of regionale uitdagingen op het gebied van water en klimaat? Hoe kunnen externe partijen worden verleid? Hoe krijg je inzicht in hun belangen? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiering van gebiedsontwikkeling (verevening), die ook in dit verband gebruikt kunnen worden? Als gastspreker kwam projectontwikkelaar BPD langs om ervaringen te delen met een actueel samenwerkingsproject en zo een kijkje in de private keuken gaf.

4. Werken in onzekerheid / Afronden, vooruit kijken

Dinsdag 12 december, Enschede, gemeente Enschede

Klimaatbestendigheid betekent ook omgaan met onzekerheid. Veel effecten en maatregelen zijn nog onduidelijk. De mogelijkheden van verbindingen openbaren zich langzaam. Hoe kan je daar in je werk mee omgaan? Wat betekent adaptief plannen en werken? De inhoud van de laatste bijeenkomst werd ingevuld met de vragen die tijdens eerdere bijeenkomsten naar voren kwamen en de specifieke situatie in de praktijkopgaven van de deelnemers. Ook werd teruggegrepen op de individuele leerdoelen van de deelnemers. En er werden afspraken voor het vervolg gemaakt.