Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)

De gevolgen van klimaatverandering komen sneller en zijn heviger dan gedacht. Daarom is het belangrijk om ons aan te passen aan het veranderende klimaat en samen werk te maken van klimaatadaptatie. De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) zet daar de koers voor uit. De eerste versie van de NAS is in 2016 verschenen. In 2026 verschijnt de nieuwe NAS.

Uitvoering van de NAS moet sneller

De Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) in 2016 (pdf, 6.4 MB) was het Nederlandse antwoord op de oproep van de Europese Commissie aan alle lidstaten om uiterlijk in 2017 een klimaatadaptatiestrategie op te stellen. In 2022 is de NAS in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geëvalueerd. De evaluatie doet  aanbevelingen om de uitvoering van de NAS te versnellen, onder andere door doelen concreter te maken, meer te monitoren en duidelijkere afspraken te maken. Maar ook door meer te kijken naar de gevolgen van klimaatverandering voor mens, cultuur en natuur.

Nieuw uitvoeringsprogramma in 2023

Om de NAS te versnellen is in 2023 het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUPKA) verschenen. Het NUPKA laat zien welke aanpak al in gang is gezet voor de komende jaren én welke extra maatregelen er nodig zijn. Het document laat daarmee zien hoe de uitvoering van de NAS wordt aangepakt en wat nodig is om te versnellen.  Er staat bijvoorbeeld dat we vanaf nu bij elke ontwikkeling in Nederland standaard rekening moeten houden met zeespiegelstijging, toenemende hitte, langere periodes van droogte en meer extreme neerslag. Verder moet het beleid om Nederland op tijd klimaatbestendig te maken  slimmer, intensiever en inclusiever. Ook is er aandacht voor de opgaven en maatregelen in Caribisch Nederland.

Op naar een nieuwe NAS in 2026

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, de KNMI-klimaatscenario’s (2023), de herijking van de klimaatrisico’s (2025) zijn bouwstenen voor de nieuwe NAS. Deze komt naar verwachting in 2026. In deze nieuwe NAS komen onder andere een langetermijnvisie voor 2100 en bijpassende concrete doelen voor 2040-2050 te staan. Ook zal er meer aandacht komen voor rechtvaardigheid, natuur en cultuur.

Meer weten?

Wil je meer weten over de NAS? Op de pagina NAS nieuws vind je alle updates. Ben je op zoek naar specifieke informatie? Via de afbeeldingen hieronder kom je snel bij de NAS-adaptatietool, klimaatadaptatiedialogen en kennisaanpak en monitoring.

NAS-adaptatietool

Afbeelding NAS bollenpagina's

Klimaatadaptatiedialogen

Afbeelding NAS klimaat adaptatiedialoog

Kennisaanpak en Monitoring

Afbeelding kennisaanpak