City Deal Openbare Ruimte

Het wordt steeds drukker in de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond. Tegelijk moeten in diezelfde openbare ruimte verschillende grote opgaven aangepakt worden. Hoe zorg je ervoor dat je die opgaven allemaal kunt aanpakken en dat ze goed op elkaar aansluiten? In de City Deal Openbare Ruimte bundelen verschillende ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de krachten om tot een efficiënte aanpak te komen. De deal is begonnen in 2021 en liep tot en met 2023.

Slotmanifestatie op 23 april

Op 23 april 2024 vindt de slotmanifestatie plaats van de City Deal Openbare Ruimte. Wil je hierbij zijn? Ga voor meer informatie naar onze agenda.

Doel van de City Deal Openbare Ruimte

In de City Deal Openbare Ruimte hebben de partijen eerst in kaart gebracht welke opgaven er liggen, welke planningen er zijn en welke investeringen er nodig zijn. Op basis daarvan hebben ze samen een aanpak ontwikkeld om de stedelijke opgaven die er liggen te integreren met de volgende transitieopgaven: klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, circulaire economie en een gezonde en natuurinclusieve stad.

Wie deden mee aan deze City Deal?

De gemeenten die meededen aan deze City Deal zijn: Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Amersfoort, Dordrecht, Tilburg, Zoetermeer, Apeldoorn, Groningen, Purmerend en Utrecht. Zij werkten samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarnaast deden nog de volgende organisaties mee: Platform31, Stadswerk, CROW, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), RIONED, Deltares, Naturalis, CBS, Mijnaansluiting, COB, De Bouwcampus en TU Delft.

Hoe kwamen de partijen tot een nieuwe aanpak van de openbare ruimte?

Zes ontwikkelteams experimenteerden in casusgebieden met uitdagingen en vragen die er spelen in de openbare ruimte. Ieder ontwikkelteam werkte aan een deelthema. Vanuit lopende projecten en onderzoeken deelden ze de belangrijkste inzichten, die door implementatie en uitvoering konden worden aangescherpt tot bouwstenen voor een integrale aanpak van boven- en ondergrond.

Lees meer over de ontwikkelteams

Meer informatie

Wil je meer weten over de City Deal Openbare Ruimte? Ga dan naar de website. Hier vind je nieuws, publicaties en meer. Ook kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief en voor vragen kun je contact opnemen.

Wat zijn City Deals?

De City Deal Openbare Ruimte is onderdeel van Agenda Stad. Hierin werken steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. Dat doen ze in de vorm van City Deals. Een City Deal heeft als doel om innovatie te stimuleren bij grote stedelijke veranderopgaven en maatschappelijke vraagstukken. De City Deal koppelt enkele steden, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar en aan de ministeries die voor het beleid van die opgaven en vraagstukken verantwoordelijk zijn. Samen kunnen zij werken aan een nieuwe aanpak, onder andere door bestaande praktijken en vormen van financiering ter discussie te stellen.