Wat gebeurt er vanuit het Rijk?

De Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving beschrijft wat het Rijk de komende jaren gaat doen om te zorgen dat de gebouwde omgeving in 2050 waterbestendig en klimaatrobuust is ingericht. Deze nationale aanpak bestaat uit twee fases: fase 1 en fase 2. In november 2022 is het rapport over fase 1 verschenen. Dit rapport beschrijft wat het Rijk in 2023 en 2024 gaat doen. In deze fase wordt ook fase 2 voorbereid: deze zal de nationale aanpak tussen 2025 en 2030 beschrijven.

Deze Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving is een uitwerking van de Nationale Adaptatiestrategie (NAS). De Tweede Kamer wordt elk jaar op de hoogte gehouden van de voortgang van deze aanpak en ook van de voorbereidingen rond fase 2. Naast deze aanpak werken overheden samen aan klimaatadaptatie in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Wat staat er in de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving?

In de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving (fase 1) staat beschreven wat het Rijk in 2023 en 2024 gaat doen om toe te werken naar een klimaatbestendige gebouwde omgeving. Het document is opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze nationale aanpak geeft richting aan wat er nodig is om te zorgen dat de gebouwde omgeving in 2050 waterbestendig en klimaatrobuust is ingericht. Ook laat het zien welke stappen het Rijk daarvoor wilt zetten en hoe het daarbij wil samenwerken met de decentrale overheden en andere betrokken partijen. Fase 1 bestaat uit vier actielijnen: