Impulsregeling DAW: versnelling aanpak agrarische wateropgaven

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken (verenigingen van) agrariërs en overheden samen aan schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Bestuurlijk is afgesproken om dit programma te versnellen en samen tot een effectievere aanpak te komen van de agrarische water- en bodemopgaven: de DAW Impuls. Onderdeel van de DAW Impuls  is de ‘Tijdelijke subsidieregeling stimulering uitvoering maatregelen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’, kortweg Impulsregeling DAW, beschikbaar gesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze subsidieregeling is bestemd voor maatregelen op het gebied van waterbeheer waar waterschappen en agrariërs samen aan werken.

Wat is het doel van de Impulsregeling?

Het doel van deze tijdelijke subsidieregeling is om maatregelen te stimuleren die zorgen voor schoon, voldoende en gezond water in het agrarisch waterbeheer. Het gaat daarbij om grondwater en oppervlaktewater. In de Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer  staat per waterschapsbeheergebied beschreven wat de ambities zijn. Waterschappen kunnen de subsidie aanvragen voor maatregelen in het agrarisch waterbeheer. Uitgangspunt daarbij is dat ze de aanvraag doen samen met of vanuit het initiatief van agrariërs of dat de aanvraag vanuit agrarische ondernemers geïnitieerd wordt. Naast een verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit heeft de subsidieregeling ook nog de volgende doelen:

 • Een goede en effectieve samenwerking tussen waterschappen en agrariërs;
 • Kennisontwikkeling bij zowel waterschappen als agrariërs.

Voor welke activiteiten en maatregelen kunnen waterschappen subsidie aanvragen?

Als waterschap kun je subsidie aanvragen voor vijf typen maatregelen of activiteiten, waaronder niet alleen fysieke maatregelen maar bijvoorbeeld ook monitoring, kennisontwikkeling en kennisdeling. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om voor de onderdelen die gericht zijn op onderzoek of proces een aanvraag doen uit deze subsidie. Meer hierover kun je lezen in de FAQ. De maatregelen moeten passen binnen de regels van het Deltafonds.Onderdelen die niet onder de subsidie vallen kun je dan uit andere middelen financieren, bijvoorbeeld uit ANLb, ECO of MIA/Vamil. Meer over andere mogelijke subsidieregelingen vind je in de Infographic Landbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En hoe je deze subsidie met andere subsidies kunt combineren kun je lezen onder het kopje ‘Wat is het juridisch kader van deze subsidie?’.

De beoogde maatregelen voor subsidie moeten onderdeel zijn van projecten waarbij waterbeheerders en agrariërs samenwerken aan schoon en voldoende water in agrarische gebieden en die volgen uit het Gebiedsdocument Agrarische Wateropgave (GAW). De maatregelen vallen onder de volgende categorieën:

 • Fysieke maatregelen: dat kunnen middelen zijn die het waterschap aanschaft en waar het zelf eigenaar van wordt. Het kunnen ook middelen zijn die het waterschap van een ander gebruikt tegen een marktconform tarief. Verder kan het gaan om de aanleg van voorzieningen in het kader van een pilot;
 • Het organiseren van de samenwerking tussen de waterbeheerders en agrariërs;
 • Het ontwikkelen of delen van kennis en geven van advies;
 • Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de deelprojecten uit het projectpakket en waar van toepassing het meten van het effect van de uitvoering hiervan;
 • De voorbereiding om te komen tot een projectpakket.

Wat is het juridisch kader van deze subsidie?

Hieronder lees je kort in een overzicht waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen:

 • De subsidie is een financiering vanuit het Deltafonds voor taken van waterbeheerders. Het is dus geen subsidie aan bedrijven en burgers.
 • De subsidie is bestemd voor waterschappen die samenwerken met agrariërs;
 • Bij deze subsidie is 50% cofinanciering nodig. Naast eigen middelen mogen hiervoor andere regelingen worden ingezet, bijvoorbeeld ANLb, ECO, MIA VAMil. Maar er mogen geen andere middelen worden ingezet vanuit het Deltafonds.
 • Waterschappen mogen deze subsidie aanvragen voor 31 december 2025.
 • De subsidie mag besteed worden aan maatregelen die 3-12 maanden voor de aanvraag uitgevoerd zijn.
 • Een waterschap kan maximaal 3 aanvragen indienen.
 • Er is een budget per waterschap.
 • Maatregelen die met de subsidie gefinancierd worden, moeten uiterlijk 31 december 2027 zijn uitgevoerd.
 • Verantwoording gebeurt via de SISA-methodiek (single information, single audit). Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige accountantscontrole.

Meer informatie over de Impulsregeling DAW vind je in de FAQ’s.

Meer informatie over DAW vind je op de DAW-website.