Hoe neemt de kans op een overstroming toe?

De kans op een overstroming neemt vooral toe doordat de zeespiegel stijgt en de rivieren meer water afvoeren. Zeespiegelstijging en grotere rivierafvoeren zorgen samen voor hogere waterstanden in de rivieren. Hogere waterstanden vergroten de kans op overstromingen vanuit de binnenwateren, zoals zijrivieren en beken. Deze kans is het grootst in de winter, omdat de rivierafvoeren in de winter toenemen. Op deze pagina’s lees je meer over hoe de kans op een overstroming toeneemt, vanuit de stijgende zeespiegel en vanuit de toenemende rivierafvoeren.

Kans op overstroming vanuit zee of grote rivier klein

In beschermde gebieden blijft de kans op overstromingen klein, omdat de veiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen zijn aangescherpt. Primaire waterkeringen beschermen ons land tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Tot 2050 worden deze waterkeringen versterkt om aan deze normen te voldoen. Maar als er toch een primaire waterkering doorbreekt, kunnen de gevolgen enorm zijn, zoals het diagram hieronder laat zien.

Deze risicodiagram komt uit de Rijksrede Risicoanalyse, themarapportage klimaat- en natuurrampen (2022). Hier kun je zien dat een overstroming uit zee onwaarschijnlijk is maar catastrofale gevolgen heeft en dat een overstroming vanuit rivieren enigszins waarschijnlijk is en zeer ernstige gevolgen heeft.