Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)

De gevolgen van klimaatverandering komen sneller en zijn heviger dan gedacht. Daarom is het belangrijk om ons aan te passen aan het veranderende klimaat en samen werk te maken van klimaatadaptie. Zo maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer. De Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (pdf, 6.4 MB) (NAS) zet de koers uit voor een klimaatbestendig Nederland: deze strategie brengt nieuwe initiatieven voor klimaatadaptatie op gang, en versnelt en verbreedt bestaande initiatieven.

Wat staat er in de NAS?

Klimaatverandering heeft gevolgen voor verschillende sectoren. De NAS geeft een overzicht van de belangrijkste klimaatrisico’s in deze sectoren. Sommige klimaatrisico’s zijn urgenter om op te pakken dan andere, bijvoorbeeld omdat er te weinig kennis over is of omdat er beleid ontbreekt. Daarom zijn de zes meest urgente klimaatrisico’s en speerpunten vastgesteld, op basis van drie tabellen uit de impactanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Hoe is de NAS ontstaan?

De NAS is het Nederlandse antwoord op de oproep van de Europese Commissie aan alle lidstaten om uiterlijk in 2017 een klimaatadaptatiestrategie op te stellen. De NAS is eind 2016 naar het kabinet gestuurd en eind 2017 door de nieuwe Tweede Kamer vastgesteld.

Hoe is de NAS vertaald naar acties?

In maart 2018 is het Uitvoeringsprogramma van de NAS (pdf, 2.6 MB) verschenen. Dit uitvoeringsprogramma is gericht op het agenderen en aanpakken van belangrijke klimaatrisico’s. Het gaat daarbij om klimaatrisico’s waarvan wij ons in Nederland nog weinig bewust zijn, maar die grote gevolgen kunnen hebben. De speerpunten van dit uitvoeringsprogramma zijn gevisualiseerd in een overzichtelijke infographic (pdf, 1.3 MB). Met het rapport ‘Nationaal perspectief klimaatadaptatie (pdf, 2.8 MB)’ van februari 2020 blikt het programmateam van de NAS terug op wat er tot stand gebracht is.

Evaluatie: uitvoering van de NAS moet sneller

De afgelopen jaren is gebleken dat het klimaat sneller verandert dan verwacht en dat weersextremen vaker en intenser zullen voorkomen. Dat is een van de redenen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2021 en 2022 de NAS en de uitvoering ervan heeft laten evalueren. Uit deze evaluatie bleek dat het gevoel van urgentie is toegenomen, maar ook dat de uitvoering van de NAS sneller moet. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er drie aanbevelingen gedaan:

  1. Er moeten concrete doelen gesteld worden en er moet meer zicht komen op de voortgang en effectiviteit van het beleid.
  2. Er is meer sturing en coördinatie nodig en meer uitvoeringskracht voor decentrale overheden.
  3. Er moet meer aandacht komen voor de gevolgen van klimaatverandering voor mens, cultuur en natuur.

Hoe wordt de uitvoering van de NAS versneld?

Medio 2023 zal er een Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (2023-2030) verschijnen. Dit programma moet de uitvoering van de NAS helpen versnellen. In het programma komen acties te staan voor de vier klimaattrends (heter, natter, droger en zeespiegelstijging) binnen alle relevante beleidsdomeinen. Op basis van deze acties wordt ook bekeken wat er nog mist binnen het klimaatadaptatiebeleid en wie daar op welke manier mee aan de slag moet.

Op naar een nieuwe NAS 2026

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, de aankomende KNMI-klimaatscenario’s (2023), de herijking van de klimaatrisico’s (2025) en de klimaatadaptatiemonitor (2026) vormen samen de bouwstenen voor een nieuwe NAS. Deze komt naar verwachting in 2025/2026. In deze nieuwe NAS komen onder andere een langetermijnvisie voor 2100 en bijpassende concrete doelen voor 2040-2050 te staan. Ook zal er meer aandacht komen voor inclusiviteit, natuur en cultuur.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Nationale Adaptatiestrategie? Op de pagina NAS nieuws vind je nieuws rondom de NAS. Ben je op zoek naar specifieke informatie? Via de afbeeldingen hieronder kom je snel bij de NAS-adaptatietool, klimaatadaptatiedialogen, en kennisaanpak en monitoring.

NAS-adaptatietool

Afbeelding NAS bollenpagina's

Klimaatadaptatiedialogen

Afbeelding NAS klimaat adaptatiedialoog

Kennisaanpak en Monitoring

Afbeelding kennisaanpak