Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

De gevolgen van klimaatverandering komen sneller en zijn heviger dan gedacht. Gevolgen als wateroverlast, droogte en hitte raken ons allemaal, maar leveren ook kansen op. Want door ons aan te passen aan het veranderende klimaat en samen werk te maken van klimaatadaptie, maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer. De Nationale klimaatadaptatiestrategie (pdf, 6.4 MB) (NAS) zet de koers uit voor een klimaatbestendig Nederland: deze strategie brengt nieuwe initiatieven voor klimaatadaptatie op gang, en versnelt en verbreedt bestaande initiatieven.

Wat staat er in de NAS?

De NAS geeft een overzicht van de belangrijkste klimaatrisico’s. Sommige klimaatrisico’s zijn urgenter om op te pakken dan andere, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis of het ontbreken van beleid. Drie tabellen uit de impactanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn als uitgangspunt gebruikt voor het vaststellen van de zes meest urgente klimaatrisico's. Mede op basis van deze urgente klimaatrisico’s, zijn de speerpunten van de NAS bepaald. De NAS is het Nederlandse antwoord op de oproep van de Europese Commissie aan alle lidstaten om uiterlijk in 2017 een klimaatadaptatiestrategie op te stellen. De NAS is eind 2016 naar het kabinet gestuurd en eind 2017 door de nieuwe Tweede Kamer vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma NAS 2018-2019

In maart 2018 is het Uitvoeringsprogramma van de NAS (pdf, 2.6 MB) verschenen. Dit uitvoeringsprogramma is gericht op het agenderen en aanpakken van belangrijke klimaatrisico’s waarvan wij ons in Nederland nog onvoldoende bewust zijn, maar die grote gevolgen kunnen hebben bijvoorbeeld voor de gezondheid en de economie. De plannen in dit uitvoeringsprogramma gaan over de jaren 2018 en 2019, maar ook in 2017 is al veel in gang gezet. Met behulp van dit uitvoeringsprogramma is het programmateam van de NAS met verschillende partijen in gesprek gegaan. Het doel van deze gesprekken was om een aantal urgente klimaatrisico’s beter te onderzoeken, van beleid te voorzien en aan te pakken. Dit heeft geleid tot meerdere samenwerkingsverbanden, onder andere met verzekeraars, partijen in de bouw, de ruimtelijke ordening en de landbouw. De speerpunten van dit uitvoeringsprogramma zijn gevisualiseerd in een overzichtelijke infographic (pdf, 1.3 MB).

Terugblik en perspectief voor de toekomst

Met het rapport ‘Nationaal perspectief klimaatadaptatie (pdf, 2.8 MB)’ van februari 2020 blikt het Programmateam NAS terug op wat er tot stand gebracht is. Het rapport bevat ook handvatten voor een NAS-werkprogramma 2020 en verder. Daarbij zijn drie aandachtspunten belangrijk:

  • Volledig inzetten op urgente risico’s en speerpunten, in het bijzonder op hitte, gebouwde omgeving en infrastructuur.
  • Aansluiting vinden bij andere transities en maatschappelijke opgaven.
  • Investeren in een langjarig kennis- en monitoringsysteem.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Nationale Adaptatiestrategie? Op de pagina ‘NAS nieuws’ vind je nieuws rondom de NAS. Ben je op zoek naar specifieke informatie? Via de afbeeldingen hieronder kom je snel bij de NAS-adaptatietool, klimaatadaptatiedialogen en kennisaanpak en monitoring.

NAS-adaptatietool

Afbeelding NAS bollenpagina's

Klimaatadaptatiedialogen

Afbeelding NAS klimaat adaptatiedialoog

Kennisaanpak en Monitoring

Afbeelding kennisaanpak