FAQ’s impulsregeling klimaatadaptatie

Heb je na lezen van deze informatie nog vragen over de impulsregeling? Kijk dan in onderstaande FAQ’s of je vraag daartussen staat. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar impulsregelingka@rws.nl.

Wie kan aanspraak maken op middelen uit de impulsregeling?

De impulsregeling is bedoeld voor gemeenten, provincies en waterschappen. Zij kunnen dus aanspraak maken op middelen uit de regeling. Ze moeten dan wel deelnemen aan een werkregio.

Wat betekent het dat minimaal twee bestuurslagen commitment moeten uitspreken over het plan dat de werkregio indient?

Minimaal twee van de drie bestuurslagen (gemeente, provincie, waterschap) moeten het eens zijn met de voorgestelde maatregelen in het plan. Deze kwestie is vooral belangrijk als een werkregio alleen uit gemeenten bestaat en een voorstel indient. Zij moet dan aantonen dat ze ook het commitment heeft van de provincie of het waterschap. Als een werkregio bestaat uit gemeenten, waterschap en provincies, en zij samen het voorstel indienen, dan is het bedoelde commitment automatisch geborgd.

Met deze eis wil het Rijk borgen dat er vanuit verschillende perspectieven naar het maatregelpakket is gekeken en dat de logica van de gemaakte keuzes wordt ondersteund. Het hoeft niet te betekenen dat beide bestuurslagen direct belang hebben bij de maatregelen of er beide aan meebetalen.

Wie kan een voorstel indienen?

Als werkregio kun je zelf bepalen welke organisatie als aanvrager en kassier gaat optreden. Omdat er met specifieke uitkeringen gewerkt wordt, moet dit wel een gemeente of provincie zijn. Tijdens de uitvoering van het maatregelenprogramma maakt de kassier de uitkeringen via aparte beschikkingen over naar de uitvoerende gemeenten, provincies of waterschappen.

Kun je ook subsidie krijgen voor het komen tot een aanvraag?

Nee. Het proces om te komen tot de aanvraag en deze in te dienen is niet subsidiabel. Ook het uitvoeren van stresstesten en risicodialogen en opstellen van uitvoeringsagenda’s is niet subsidiabel.

Voor welk type maatregelen kun je subsidie krijgen?

De impulsregeling is bedoeld voor de uitvoering van fysieke maatregelen tegen wateroverlast, droogte of om de gevolgen van overstromingen te beperken. Daarin onderscheiden we vier typen maatregelen:

  • ruimtelijke inrichtingsmaatregelen
  • maatregelen om water vast te houden en te benutten
  • maatregelen om water te bergen
  • maatregelen om de waterafvoercapaciteit te vergroten

De laatste drie typen staan in volgorde van voorkeur: de grootste voorkeur gaat uit naar maatregelen die water vasthouden en ook benutten, daarna naar maatregelen die water bergen en als laatste naar maatregelen die alleen bedoeld zijn om water af te voeren. Maar de decentrale overheden mogen zelf deze afweging maken. In de voorbeeldlijst van maatregelen (pdf, 26 kB) staan verschillende voorbeelden van bovengenoemde vier typen maatregelen.

Kun je ook meerdere keren per jaar een aanvraag doen?

Nee. Elke werkregio kan maximaal 1 keer per jaar een aanvraag doen, tot en met 2023 en totdat het maximum van de rijksbijdrage voor de werkregio is bereikt.

Kun je ook een bijdrage krijgen voor maatregelen tegen hittestress?

Nee, tenzij de maatregelen ook aantoonbaar bijdragen aan het tegengaan van wateroverlast, droogte of de gevolgen van overstromingen. De reden daarvoor is dat de rijksbijdrage wordt bekostigd uit het Deltafonds, dat nadrukkelijk gekoppeld is aan wateropgaven. Voor het Deltafonds is in de Waterwet vastgelegd aan welke doelen het geld besteed mag worden.

De verdeelsleutel is gebaseerd op inwoneraantal en oppervlak van de gemeenten binnen een werkregio. Wordt de verdeelsleutel aangepast bij gemeentelijke herindelingen?

Nee. Aan het begin van deze impulsregeling bepaalt het Rijk per werkregio op welk aandeel van het totaal de werkregio maximaal aanspraak kan maken. Het is niet werkbaar om dit jaarlijks bij eventuele herindelingen en grenscorrecties aan te passen. Verwacht je een gemeentelijke herindeling? Dan is het verstandig om hier rekening mee te houden in de samenstelling van de werkregio. Zorg er bijvoorbeeld voor dat gemeenten die gaan fuseren in één werkregio vallen.

Ons proces vertraagt vanwege corona en we weten niet zeker of we in 2020 een uitvoeringsagenda opgesteld kunnen hebben. Betekent dit dat we niet mee kunnen doen met de impulsregeling?

Een voorwaarde voor de impulsregeling is dat het proces van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda is doorlopen. Het is geen voorwaarde dat dit uiterlijk in 2020 is gebeurd. Als je vertraging hebt, kun je dus nog aanspraak doen op de impulsregeling. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2023.