Risicodialoog: korte route

Hoeveel tijd een risicodialoog kost, hangt af van de vorm die je kiest. Je kan prima klein en behapbaar beginnen. In de afgebeelde ‘korte route’ zie je per onderdeel (voorbereiden, voeren en afronden) welke stappen minimaal nodig zijn voor een risicodialoog. De tekst daaronder geeft uitleg in een notendop. Leestijd: vijf minuten.

Routekaart korte route 20191112

Voorbereiden

Tijdens het voorbereiden van een risicodialoog stel je jezelf minimaal de volgende vragen:

 • Waarom voer je een risicodialoog, wat is de aanleiding? Is er een calamiteit (wateroverlast, hitte), of een actueel project (de riolering wordt vervangen)? Of is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie de reden, omdat de dialoog nu eenmaal in 2020 op de agenda staat?
 • Wie nodig je uit, welke partijen zijn minimaal nodig? Dat hoeven er niet veel te zijn, een gesprek tussen twee partijen is immers ook al een dialoog. En: begin je intern, of ga je met externe partijen aan de slag?
 • Welke vorm kies je? Is dat een gesprek in een werkkamer, een sessie op locatie, een masterclass of nog iets anders?
 • Welke informatie heb je minimaal nodig om de dialoog te voeren? Voldoen de uitkomsten van de stresstesten? Of zijn er aanvullende gegevens nodig? En welke dan?

Voeren

Het voeren van een risicodialoog is een iteratief – zich herhalend – proces. Voordat je toekomt aan afronden, kan het nodig zijn om een aantal stappen te herhalen. Pas als alle partijen zoveel mogelijk op één lijn zitten, kom je toe aan afronden. Tijdens het voeren van een risicodialoog doorloop je minimaal vier stappen:

 • De gesprekspartners combineren alle informatie met elkaar. Bijvoorbeeld de uitkomsten van de stresstesten, plannen voor nieuwbouwlocaties en het onderhoudsschema van de riolering. Allerlei combinaties zijn mogelijk.
 • Het is van belang om alle informatie af te wegen: welk klimaateffect is een risico en is het heel erg, of minder erg?
 • Welke belanghebbende partij wordt geraakt door het klimaateffect? En wie kan – en wil – er iets aan doen?
 • Bespreek de mogelijke oplossingen en zeker ook de kansen. En ben realistisch: waar is sprake van restrisico?

Afronden

Ben je toe aan het afronden van de risicodialoog? Bedenk dat dit geen definitieve afronding hoeft te zijn. Eigenlijk is een risicodialoog nooit af; er zijn altijd weer nieuwe omstandigheden die leiden tot een nieuwe dialoog. Bovendien is in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie afgesproken dat in ieder geval iedere zes jaar een nieuw risicodialoogproces plaatsvindt. Tijdens het afronden doorloop je minimaal de volgende stappen:

 • De betrokken partijen leggen vast waarover ze het eens zijn en maken gezamenlijke afspraken.
 • In die afspraken staat wie verantwoordelijk is voor welke maatregelen. Het helpt als er een duidelijk handelingsperspectief is voor de betrokken partijen. En als goed omschreven is wat de maatregelen gaan opleveren: welke problemen zijn dan opgelost, welke risico’s zijn verkleind?
 • Denk goed na over de vorm van het afronden en de manier waarop je erover communiceert. Maak je er een feestelijk moment van? Ondertekenen de partijen een document? Verschijnt er een nieuwsbrief?

Meer informatie vind je op de afzonderlijke pagina’s over het voorbereiden, voeren en afronden van een risicodialoog. Hier staan ook inspirerende voorbeelden, tips en tools.

Risicodialoog korte route-1000px