Handreiking voor stedelijke waterkwaliteit

Gepubliceerd 6 februari 2023

In 2021 heeft een consortium van NKWK Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) onderzocht welke invloed klimaatverandering kan hebben op de stedelijke waterkwaliteit. Deel daarvan was een verkennend onderzoek naar mogelijke bijeffecten op de waterkwaliteit van standaard adaptatiemaatregelen die zijn genomen voor andere klimaatthema’s. In 2022 is dit onderzoek voortgezet en verder uitgediept. Een samenvatting van de resultaten vind je in het kennisdossier Stedelijke waterkwaliteit op dit portaal, met daarin ook een interactieve handreiking voor waterschappen en gemeenten.

Onderzoek wil handvatten bieden voor gemeenten en waterschappen

De aanleiding voor dit onderzoek was dat gemeenten en waterschappen nog veel vragen hebben over de effecten van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit. Ook hadden ze tot nu toe nog weinig handelingsperspectief om watersystemen klimaatrobuuster te maken. Naar aanleiding van het onderzoek is daarom een handreiking ontwikkeld.

Interactieve handreiking

Deze interactieve handreiking Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (2022) laat zien hoe klimaatverandering en adaptatiemaatregelen invloed kunnen hebben op de stedelijke waterkwaliteit. De handreiking biedt snel en makkelijk inzicht in de mogelijke effecten van klimaatverandering en van adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit. Je leest er bijvoorbeeld welke indicatoren invloed hebben op de waterkwaliteit. Voorbeelden van zulke indicatoren zijn voedselrijkdom, zuurstofgehalte en verontreiniging. Ook vind je in de handreiking maatregelen die mogelijke knelpunten op het gebied van waterkwaliteit kunnen beperken of oplossen.

Resultaten ook op andere websites

De resultaten van het onderzoek komen ook beschikbaar via de Kennisbank Groenblauwe Netwerken en het onderzoeksprogramma van STOWA.

De NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) is één van de 14 onderzoekslijnen van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie organiseert deze onderzoekslijn samen met STOWA en Deltares. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert de onderzoeken, met cofinanciering van een onderzoeksconsortium van zo'n vijftien tot twintig kennisinstellingen en adviesbureaus.